โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

     

 
นางสุมาลี สุธีกุล  
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
     
น.ส.ปราณีย์ เอกมอญ น.ส.นวรัตน์ พูนใย นายนิกร ขวัญเมือง
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 1
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 2
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 3