"วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน" สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชื่อผลการปฏิบัติที่ดี (Good/Best Practice)
1 บ้านนเรศ การผูกผ้า และการจับจีบผ้า  
2 วัดรางกร่าง “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์”   การทำไส้อั่วสมุนไพร
3 บ้านทุ่งดินดำ การส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน สู่การยกระดับทักษะชีวิตที่ยั่งยืน
4 บ้านหัววัง กองทุนธุรกิจนักเรียน
5 บ้านเขากำแพง การจัดทำผลิตภัณฑ์จากริบบิ้น
6 วัดบางบอน งานเกษตรสู่อาชีพ
7 วัดพรสวรรค์ ถุงนม ให้เงินออม
8 พลับพลาไชย โครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการคิดสู่อาชีพในยุค 4.0 
9 วัดจำปา ฝึกทักษะสร้างอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
10 บ้านหนองจิกรากข่า การจัดการเรียนรู้ดนตรีไทย และวงปี่พาทย์มอญ โดยผสมผสานวิธีสอนของครูภูมิปัญญาดนตรีไทยและวงปี่พาทย์มอญ  
11 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ  สร้างรายได้นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต
12 วัดเขาพนมนาง ผักไฮโดรโปรนิกส์ สู่เศรษฐกิจพอเพียง
13 วัดทุ่งคอก TKS 4 STEPS พอเพียงกูรู เคียงคู่อาชีพ
14 วัดกลางบ้านดอน กระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana)
15 วัดท่าไชย(ประชานุกูล) โครงการพัฒนา"ทักษะอาชีพ"
16 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) 5 Way วิพีส่งเสริมทักษะงานอาชีพ