บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวน 9 คน แบ่งตามภาระงาน คือ

  1. งานธุรการ
  2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
  3. กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา
  4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  5. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ที่ รูปแบบการนิเทศ/การปฏิบัติที่ดี ภาพ รายละเอียด
1
ชื่อ - สกุล นางสุมาลี สุธีกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0815574859
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
ตัวอย่างแผนการนิเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม2 วิธีปฏิบัติที่ดี 5 วิถีคุณภาพ
ชื่อ - สกุล น.ส.ปราณีย์ เอกมอญ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0863342149
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวอย่างแผนการนิเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
3 วิธีปฏิบัติที่ดี 5 วิถีคุณภาพ
ชื่อ - สกุล น.ส.นวรัตน์ พูนใย
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0835577365
กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตัวอย่างแผนการนิเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
4
ชื่อ - สกุล นายนิกร ขวัญเมือง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0876630051
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ตัวอย่างแผนการนิเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
5 วิธีปฏิบัติที่ดี 5 วิถีคุณภาพ
ชื่อ - สกุล นางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0817324921
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ตัวอย่างแผนการนิเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
6 วิธีปฏิบัติที่ดี 5 วิถีคุณภาพ
ชื่อ - สกุล นายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0859897025
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวอย่างแผนการนิเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
7 วิธีปฏิบัติที่ดี 5 วิถีคุณภาพ
ชื่อ - สกุล น.ส.จุฑามาศ วงศ์แสง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0649956141
กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตัวอย่างแผนการนิเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
8 วิธีปฏิบัติที่ดี 5 วิถีคุณภาพ

ชื่อ - สกุล นางศานันท์ฐินี ศิลาดี
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0988709566
กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตัวอย่างแผนการนิเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
9
ชื่อ - สกุล นายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0887492553
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
ตัวอย่างแผนการนิเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม