การจำแนกโรงเรียนในสังกัด สพป. ปีการศึกษา 2564
  1. โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 1 - 120 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 1 - 499 คน
  2. โรงเรียนขนาดกลางสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 121 - 600 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 500 - 1,499 คน
  3. โรงเรียนขนาดใหญ่สังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 601 - 1,500 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 1,500 - 2,499 คน
  4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 1,501 คนขึ้นไป สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป
 
No SMIS School Person Sum Student Classroom Administrator Boss_Tel Tumbon Ampher Network Supervisor
172020091บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) 239จรเข้สามพันอู่ทองถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
272020092บ้านเขาชานหมาก162นางพัฒนีพร ทองลิ้ม0822981836จรเข้สามพันอู่ทองถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
372020095วัดโคกยายเกตุ90นายรุ่ง อ่อนอินทร์0852662387เจดีย์อู่ทองถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
472020096พานิชชีวะอุปถัมภ์165นายอนันต์ ดีขำ0867857227เจดีย์อู่ทองถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
572020110วัดศรีสร้อยเพชร45นายจักรกฤษณ์ ศุภสุข 0808412563บ้านดอนอู่ทองถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
672020111บ้านหัวทำนบ61น.ส.ฐรดา ไกรเพชร0857649956บ้านดอนอู่ทองถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
772020112วัดกลางบ้านดอน151นางบุญเลิศ อาจคงหาญ0968439862บ้านดอนอู่ทองถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
872020113วัดยางสว่างอารมณ์195นายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์0819424131บ้านดอนอู่ทองถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
972020122วัดใหม่สิทธาวาส109น.ส.บังอร จงสมจิตต์0812939051ยุ้งทะลายอู่ทองถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
1072020123บ้านดอนพุทรา35นางเปรมระดา นกแก้ว0811957797ยุ้งทะลายอู่ทองถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
1172020050วัดบางสาม187บางตะเคียนสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
1272020052บ้านโคก 7 ลูก39นายเฉลิมเกียรติ ศรีสว่าง 0901419041บางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
1372020053วัดใหม่บำรุงธรรม43นายศิวสันต์ สิงหะหล้า0862643895บางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
1472020056สองพี่น้อง97นายหัสพงศ์ รักวงษ์ไทย0855326519บางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
1572020057วัดไชยนาราษฎร์115นายณัฐ น้อยอุทัย0901276475บางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
1672020058วัดท่าข้าม183นายนิรันดร ชนะวงศ์0861760573บางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
1772020059บ้านไผ่ตาโม้102ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ ภูถาวร0886522414บางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
1872020060วัดไผ่โรงวัว742นางนันทยา ใจตรง0819432401บางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
1972020065วัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา)100นางชิษยาภรณ์ ทำมาอ่อง0619806812บ้านกุ่มสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
2072020066วัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์)192นางอมรรัตน์ ชีพนุรัตน์0815611207บ้านกุ่มสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
2172020067วัดสว่างอารมณ์84นายสมมาตร กลิ่นเกษร0944830898บ้านกุ่มสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
2272020069วัดลาดประทุมทอง83นายธิวา ดิษฐกระจันทร์0810120902บ้านช้างสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
2372020070อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว91นายศรชัย คุ้มแว่น0869936551บ้านช้างสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
2472020071วัดย่านซื่อ36น.ส.รุ่งรัตน์ ช้างป่าดี0810426852บ้านช้างสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
2572020032วัดสองพี่น้อง59น.ส.จุฬาพร แก้วพวง0818033897ต้นตาลสองพี่น้องนพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
2672020033บ้านโคกงูเห่า43นางสมพร แสงแก้ว0813843788ต้นตาลสองพี่น้องนพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
2772020040วัดเนินพระปรางค์123นางหนึ่งฤทัย พระสุทา0843172700เนินพระปรางค์สองพี่น้องนพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
2872020041วัดใหม่นพรัตน์109นางสาวยุพา ธาตรีอุดม 0860212049เนินพระปรางค์สองพี่น้องนพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
2972020051วัดสำเภาทอง42นางสุขกมล จันทรเนตร0952491329บางตะเคียนสองพี่น้องนพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
3072020061อนุบาลวัดดงตาล(วโรสุธาประชาสรรค์)163ว่าที่ ร.ต.สมเดช เรืองขจร0835429225บางพลับสองพี่น้องนพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
3172020062วัดท่าจัด46น.ส ณัฐญา จิ๋วเชื้อพันธุ์ 0882337956บางพลับสองพี่น้องนพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
3272020063วัดใหม่พิบูลย์ผล136นายทศพร รุ่งแสง0815522407บางเลนสองพี่น้องนพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
3372020064วัดทองประดิษฐ์283นางลักขณา ใจเที่ยงกุล0852984445บางเลนสองพี่น้องนพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
3472020006บ้านทะเลบก103นายสังเวียน มณีวงษ์0819432391ทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
3572020007บ้านสระหลวง77นายรณชัย ทิพย์อุทัย0909613291ทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
3672020008บ้านบ่อสำราญ98ว่าที่ ร.ต.นิยม โพธิ์ทอง0897179013ทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
3772020009บ้านหนองแขม55ทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
3872020010บ้านหนองสานแตร136นายวงศพัทธ์ สายนุช0936192556ทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
3972020012วัดชีธาราม96นายวิทยา พชรสกุล0849446618ไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
4072020013บ้านหนองจิกรากข่า139ไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
4172020014บ้านดงกะเชา62น.ส.จันทิมา ปิ่นสกุล ไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
4272020015วัดหนองแจง197ไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
4372020016บ้านหนองฝ้าย78นางพรภัสส์ษา สินปกรณ์กุล0633366698สระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
4472020017บ้านสระกระโจม214น.ส.คณิดา พักตร์เพียงจันทร์0971535635สระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
4572020018บ้านยมเบือ91น.ส.ชบา ดอกพุฒ 0966544916สระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
4672020019บ้านหนองสลัดได38น.ส.รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ (ดร.) 0813787309สระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
4772020020บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี133สระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
4872020021บ้านหัวเขา49นางขนิษฐา สมใจเพ็ง 0870746017สระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
4972020022บ้านดอนกลาง27น.ส.พรทิชา ผลทวีทรัพย์ 0890632984สระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
5072020042บ้านหัววัง284น.ส.รุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์0899195105บ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
5172020043บ้านหนองเฝ้า91นายพชรวรรษ มากระจัน0899935565บ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
5272020044บ้านหนองกระดี่129น.ส.สุพัชตรา อุ่นอารมณ์เลิศ0852935944บ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
5372020045บ้านดอนตำลึง367นายทินกร หอมกุล0837772899บ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
5472020046วัดหัวกลับ143นายอนุศักดิ์ พวงธรรม0898494490บ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
5572020047วัดทับกระดาน284น.ส.กัณหา คำหอมกุล0817448813บ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
5672020048วัดเวฬุวัน102นายอดิเรก นิลเปี่ยม0837094430บ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
5772020049วัดหนองพันเทา226นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์0819199737บ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
5872020078บ้านหนองกระทู้150หนองบ่อสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
5972020081วัดพรสวรรค์105หนองบ่อสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
6072020082วัดเขาพนมนาง192นางรดาพัชร ตะพัง0922677510หนองบ่อสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
6172020088วัดยางยี่แส137กระจันอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
6272020089วัดสามัคคีธรรม81พ.อ.อ.สุรชัย ชำนาญอักษร0871564693กระจันอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
6372020090วัดจันทราวาส106นายอภิวัฒน์ พิมพวง0870109189กระจันอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
6472020140วัดปทุมสราวาส242นายอดุลย์ ปัญสิงห์0837145565อู่ทองอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
6572020141วัดเขาพระ136น.ส.สุวรรณา แก้วสระแสน0863889219อู่ทองอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
6672020142วัดหนองตาสาม241นายประกอบ คงใจดี0946838898อู่ทองอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
6772020143วัดช่องลม58อู่ทองอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
6872020144อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร1274นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ0892562223อู่ทองอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
6972020099วัดสระกร่างเจริญธรรม298นายทองใบ หงษ์เวียงจันทร์0892606694ดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
7072020100บ้านเขากำแพง342นางดวงใจ บัวงาม0815879851ดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
7172020101วัดห้วยคู้สามัคคี53นางกนกวรรณ จันทร์มณี 0916082439ดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
7272020102บ้านโป่งพรานอินทร์57ดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
7372020105วัดจำปา204นางกิ่งดาว นาคเอก0923289559บ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
7472020106วัดโพธิ์เขียว113นายนำศักดิ์ หอมชื่น0623616393บ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
7572020107วัดกกม่วง92นายภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์0841212406บ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
7672020108บ้านสระบัวทอง67นางจันทร์เพ็ญ โยธาฤทธิ์0871549768บ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
7772020109บ้านทุ่งดินดำ180นายทฤษฎี มเหสี0881891199บ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
7872020114วัดเขาดีสลัก82นางสาวสุพิศ นนท์แก้ว0812917112พลับพลาไชยอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
7972020115วัดคีรีเจริญผล148น.ส.พรพรรณ ชาวลุ่มบัว0629896389พลับพลาไชยอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
8072020093วัดปทุมวนาราม83นายธวัชชัย หมื่นไธสงค์0898305120จรเข้สามพันอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
8172020094บ้านรางโพธิ์53น.ส.รุจิรา บุตรนาม0914155957จรเข้สามพันอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
8272020103วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)380นางรัชฎา พงษ์ประยูร (ดร.)0817368542ดอนมะเกลืออู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
8372020124วัดสระพังลาน191นายพรเทพ ศรีสุข0987565635สระพังลานอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
8472020125วัดดอนสุโข110นางปริศนา ปัญสิงห์0818504472สระพังลานอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
8572020126วัดนันทวัน88นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร0652151597สระพังลานอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
8672020127หรรษาสุจิตต์วิทยา39น.ส.ประภา มะลินิล 0890190631สระพังลานอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
8772020128วัดบ่อคู่32นายนริศ บุษมาโร 0899107446สระยายโสมอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
8872020129วัดสระยายโสม124นายเจษฎา สุขศรีดา0944285050สระยายโสมอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
8972020130วัดใหม่ปทุมสูตร55นายสุทธิบัญชา มหาเมฆ0888962669สระยายโสมอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
9072020131วัดคลองตัน92นายเศกชัย เพ็งเกร็ด0819428317สระยายโสมอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
9172020132วัดหนองยายทรัพย์93นางชุฒิณี หอมสุวรรณ0631594751สระยายโสมอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
9272020030วัดศรีเฉลิมเขต139ดอนมะนาวสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
9372020031วัดดอนมะนาว142น.ส.ขวัญเรือน พลวงษ์0813025767ดอนมะนาวสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
9472020034บ้านบัวขาว25นายพงศกร เมฆฉาย0843684331ทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
9572020035บ้านหนองวัลย์เปรียง56นายจิรวิทย์ มาสิกะ0902951495ทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
9672020036วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)618นางอารี พวงวรินทร์0843540356ทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
9772020037วัดทุ่งเข็น114นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล0637825848ทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
9872020038วัดเทพพิทักษ์148นางอำนวยพร สอิ้งทอง0811924004ทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
9972020039บ้านโป่ง106นายคมสัน สุวรรณโท0847388962ทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
10072020079บ้านหนองจิก159นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์0861749324หนองบ่อสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนางสาวนวรัตน์ พูนใย
10172020072วัดไผ่ขาด143นายอภิชาติ เหมฬา 0845517738ศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
10272020073วัดรางกร่าง168นายเอกชัย ศรีกงพาน0970745110ศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
10372020074วัดใหม่เพชรรัตน์104น.ส.วันเพ็ญ คุ้มโต0818908119ศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
10472020075บ้านหนองโพธิ์187นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์0863613027ศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
10572020076บ้านสะพังกร่าง107น.ส.วรัญภร ขยันคิด0867685435ศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
10672020077อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู123นายธนชาติ ธนวีรเทศ0984796493ศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
10772020083วัดดอนสงวน36นายอาคเนย์ ธัญญเจริญ0863984271หัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
10872020084วัดหัวโพธิ์120นายชัยรัตน์ พละเลิศ0861700881หัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
10972020085บ้านประทุนทอง92นายครรชิต ปานมุณี0614875759หัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
11072020086วัดท่าไชย(ประชานุกูล)747นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์0908102056หัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
11172020087วัดบางบอน267นายสรวิศ ทนุการ0890212371หัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
11272020001อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์1450นางจันทิมา อัชชะสวัสดิ์ (ดร.)0817056940ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
11372020002บ้านนเรศ169ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
11472020003วัดสระศรีเจริญ79น.ส.รพีนภัส ยศธนะเพิ่มพูน0836829563ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
11572020004วัดราษฎรบำรุง65น.ส.เบญจวรรณ อนุรักษ์จันทรา 0860021695ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
11672020005วัดหนองหลอด94นายสมปอง สุภาภา0660939339ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
11772020023บ้านห้วยม้าลอย84นายประเยียน สุนทรวิภาต0810180183หนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
11872020025บ้านโคกหม้อ67นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์0874099852หนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
11972020026วัดสระด่าน179น.ส.นิสากร ดิษฐ์กระจัน0892372106หนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
12072020028วัดบ้านกรวด69นางบงกชชนก กุลชนะเชาวน์0815391594หนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
12172020029วัดท่ากุ่ม121นางสุริยา ศรีชมภู 0822462747หนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
12272020097วัดโภคาราม195น.ส.นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ (ดร.)0935466419ดอนคาอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
12372020098วัดคีรีรัตนาราม285นางดาวรุ่ง ตาลเพชร0819435147ดอนคาอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
12472020117วัดโพธิ์ทองเจริญ172นายพิสิฐ สุนทรวิภาต0811960001พลับพลาไชยอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
12572020118พลับพลาไชย256น.ส.ณัฐกานต์ อยู่เย็น0867973373พลับพลาไชยอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
12672020119บ้านหนองกุฏิ57น.ส.ณัฐพร แสงภู่0957534848พลับพลาไชยอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
12772020133บ้านห้วยหิน67นางเกศสุดา ศรีเหรา 0659241553หนองโอ่งอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
12872020134วัดหนองหลุม87นางสาวเปรมิณทร์ กล้าหาญ 0966492963หนองโอ่งอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
12972020135บ้านหนองแหน51นางอุทัยวรรณ ฉิมทองดี0899943105หนองโอ่งอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
13072020136วัดโคกสำโรง31นางวันเพ็ญ แก้ววิชิต 0818800500หนองโอ่งอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
13172020138วัดคณฑี97น.ส.ขวัญพีรากร แซ่ตั้น0846197535หนองโอ่งอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
13272020139วัดบ้านหนองโอ่ง37นายธวัชชัย เสสังงาม0890491776หนองโอ่งอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี