โรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

No SMIS รุ่น School Network Supervisor
1720200011อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
2720200281วัดบ้านกรวดเจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
3720200581วัดท่าข้ามท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
4720200601วัดไผ่โรงวัวท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
5720200361วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)สุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
6720200861วัดท่าไชย(ประชานุกูล)หัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
7720200921บ้านเขาชานหมากถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
8720201441อนุบาลบ้านท่าพระยาจักรพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
9720201181พลับพลาไชยโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
10720201001บ้านเขากำแพงรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
11720200162บ้านหนองฝ้ายนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
12720200172บ้านสระกระโจมนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
13720200572วัดไชยนาราษฎร์ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
14720200402วัดเนินพระปรางค์นพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
15720200382วัดเทพพิทักษ์สุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
16720200752บ้านหนองโพธิ์หัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
17720200962พานิชชีวะอุปถัมภ์ถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
18720201402วัดปทุมสราวาสพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
19720201152วัดคีรีเจริญผลรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
20720201252วัดดอนสุโขสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
21720200023บ้านนเรศเจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
22720200263วัดสระด่านเจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
23720200663วัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์)ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
24720200613อนุบาลวัดดงตาล(วโรสุธาประชาสรรค์)นพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
25720200423บ้านหัววังบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
26720200473วัดทับกระดานบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
27720201133วัดยางสว่างอารมณ์ถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
28720201173วัดโพธิ์ทองเจริญโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
29720201053วัดจำปารอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
30720201033วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)สระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์

โรงเรียนที่ไม่ได้ร่วมโครงการ

No SMIS รุ่น School Network Supervisor
172020003วัดสระศรีเจริญเจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
272020004วัดราษฎรบำรุงเจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
372020005วัดหนองหลอดเจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
472020023บ้านห้วยม้าลอยเจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
572020025บ้านโคกหม้อเจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
672020029วัดท่ากุ่มเจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
772020006บ้านทะเลบกนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
872020007บ้านสระหลวงนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
972020008บ้านบ่อสำราญนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1072020009บ้านหนองแขมนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1172020010บ้านหนองสานแตรนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1272020012วัดชีธารามนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1372020013บ้านหนองจิกรากข่านเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1472020014บ้านดงกะเชานเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1572020015วัดหนองแจงนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1672020018บ้านยมเบือนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1772020019บ้านหนองสลัดไดนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1872020020บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1972020021บ้านหัวเขานเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
2072020022บ้านดอนกลางนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
2172020050วัดบางสามท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
2272020052บ้านโคก 7 ลูกท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
2372020053วัดใหม่บำรุงธรรมท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
2472020056สองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
2572020059บ้านไผ่ตาโม้ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
2672020065วัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา)ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
2772020067วัดสว่างอารมณ์ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
2872020069วัดลาดประทุมทองท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
2972020070อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัวท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
3072020071วัดย่านซื่อท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
3172020032วัดสองพี่น้องนพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
3272020033บ้านโคกงูเห่านพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
3372020041วัดใหม่นพรัตน์นพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
3472020051วัดสำเภาทองนพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
3572020062วัดท่าจัดนพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
3672020063วัดใหม่พิบูลย์ผลนพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
3772020064วัดทองประดิษฐ์นพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
3872020043บ้านหนองเฝ้าบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
3972020044บ้านหนองกระดี่บ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
4072020045บ้านดอนตำลึงบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
4172020046วัดหัวกลับบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
4272020048วัดเวฬุวันบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
4372020049วัดหนองพันเทาบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
4472020078บ้านหนองกระทู้บ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
4572020081วัดพรสวรรค์บ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
4672020082วัดเขาพนมนางบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
4772020030วัดศรีเฉลิมเขตสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
4872020031วัดดอนมะนาวสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
4972020034บ้านบัวขาวสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
5072020035บ้านหนองวัลย์เปรียงสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
5172020037วัดทุ่งเข็นสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
5272020039บ้านโป่งสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
5372020079บ้านหนองจิกสุวรรณสาธุกิจนางสาวนวรัตน์ พูนใย
5472020072วัดไผ่ขาดหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
5572020073วัดรางกร่างหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
5672020074วัดใหม่เพชรรัตน์หัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
5772020076บ้านสะพังกร่างหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
5872020077อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกูหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
5972020083วัดดอนสงวนหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
6072020084วัดหัวโพธิ์หัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
6172020085บ้านประทุนทองหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
6272020087วัดบางบอนหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
6372020091บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) ถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
6472020095วัดโคกยายเกตุถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
6572020110วัดศรีสร้อยเพชรถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
6672020111บ้านหัวทำนบถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
6772020112วัดกลางบ้านดอนถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
6872020122วัดใหม่สิทธาวาสถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
6972020123บ้านดอนพุทราถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
7072020088วัดยางยี่แสพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
7172020089วัดสามัคคีธรรมพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
7272020090วัดจันทราวาสพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
7372020141วัดเขาพระพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
7472020142วัดหนองตาสามพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
7572020143วัดช่องลมพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
7672020097วัดโภคารามโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
7772020098วัดคีรีรัตนารามโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
7872020119บ้านหนองกุฏิโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
7972020133บ้านห้วยหินโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
8072020134วัดหนองหลุมโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
8172020135บ้านหนองแหนโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
8272020136วัดโคกสำโรงโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
8372020138วัดคณฑีโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
8472020139วัดบ้านหนองโอ่งโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
8572020099วัดสระกร่างเจริญธรรมรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
8672020101วัดห้วยคู้สามัคคีรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
8772020102บ้านโป่งพรานอินทร์รอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
8872020106วัดโพธิ์เขียวรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
8972020107วัดกกม่วงรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
9072020108บ้านสระบัวทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
9172020109บ้านทุ่งดินดำรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
9272020114วัดเขาดีสลักรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
9372020093วัดปทุมวนารามสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
9472020094บ้านรางโพธิ์สระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
9572020124วัดสระพังลานสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
9672020126วัดนันทวันสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
9772020127หรรษาสุจิตต์วิทยาสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
9872020128วัดบ่อคู่สระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
9972020129วัดสระยายโสมสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
10072020130วัดใหม่ปทุมสูตรสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
10172020131วัดคลองตันสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
10272020132วัดหนองยายทรัพย์สระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์