โรงเรียนในโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567

No Code SMIS รุ่น School Network Supervisor
11072630065720200011 / 2565อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
21072630086720200171 / 2565บ้านสระกระโจมนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
31072630087720200181 / 2565บ้านยมเบือนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
41072630070720200261 / 2565วัดสระด่านเจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
51072630293720200381 / 2565วัดเทพพิทักษ์สุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
61072630301720200421 / 2565บ้านหัววังบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
71072630298720200471 / 2565วัดทับกระดานบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
81072630324720200601 / 2565วัดไผ่โรงวัวท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
91072630276720200611 / 2565อนุบาลวัดดงตาล(วโรสุธาประชาสรรค์)นพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
101072630329720200661 / 2565วัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์)ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
111072630306720200751 / 2565บ้านหนองโพธิ์หัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
121072630283720200861 / 2565วัดท่าไชย(ประชานุกูล)หัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
131072630392720200921 / 2565บ้านเขาชานหมากถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
141072630376720200961 / 2565พานิชชีวะอุปถัมภ์ถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
151072630381720200981 / 2565วัดคีรีรัตนารามโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
161072630417720201001 / 2565บ้านเขากำแพงรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
171072630405720201031 / 2565วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)สระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
181072630384720201181 / 2565พลับพลาไชยโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
191072630364720201401 / 2565วัดปทุมสราวาสพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
201072630363720201441 / 2565อนุบาลบ้านท่าพระยาจักรพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
211072630066720200022 / 2566บ้านนเรศเจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
221072630079720200062 / 2566บ้านทะเลบกนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
231072630092720200102 / 2566บ้านหนองสานแตรนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
241072630077720200142 / 2566บ้านดงกะเชานเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
251072630083720200252 / 2566บ้านโคกหม้อเจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
261072630074720200292 / 2566วัดท่ากุ่มเจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
271072630291720200302 / 2566วัดศรีเฉลิมเขตสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
281072630302720200432 / 2566บ้านหนองเฝ้าบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
291072630318720200512 / 2566วัดสำเภาทองนพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
301072630315720200572 / 2566วัดไชยนาราษฎร์ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
311072630330720200672 / 2566วัดสว่างอารมณ์ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
321072630308720200822 / 2566วัดเขาพนมนางบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
331072630278720200872 / 2566วัดบางบอนหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
341072630394720200942 / 2566บ้านรางโพธิ์สระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
351072630375720200952 / 2566วัดโคกยายเกตุถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
361072630388720201072 / 2566วัดกกม่วงรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
371072630410720201112 / 2566บ้านหัวทำนบถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
381072630407720201132 / 2566วัดยางสว่างอารมณ์ถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
391072630413720201232 / 2566บ้านดอนพุทราถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
401072630403720201262 / 2566วัดนันทวันสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
411072630081720200083 / 2567บ้านบ่อสำราญนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
421072630089720200203 / 2567บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
431072630073720200283 / 2567วัดบ้านกรวดเจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
441072630292720200313 / 2567วัดดอนมะนาวสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
451072630280720200323 / 2567วัดสองพี่น้องนพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
461072630296720200353 / 2567บ้านหนองวัลย์เปรียงสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
471072630289720200363 / 2567วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)สุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
481072630290720200373 / 2567วัดทุ่งเข็นสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
491072630323720200413 / 2567วัดใหม่นพรัตน์นพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
501072630316720200593 / 2567บ้านไผ่ตาโม้ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
511072630322720200633 / 2567วัดใหม่พิบูลย์ผลนพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
521072630327720200653 / 2567วัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา)ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
531072630331720200693 / 2567วัดลาดประทุมทองท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
541072630305720200773 / 2567อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกูหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
551072630312720200793 / 2567บ้านหนองจิกสุวรรณสาธุกิจนางสาวนวรัตน์ พูนใย
561072630380720200973 / 2567วัดโภคารามโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
571072630389720201083 / 2567บ้านสระบัวทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
581072630377720201393 / 2567วัดบ้านหนองโอ่งโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
591072630371720201423 / 2567วัดหนองตาสามพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
601072630374720201433 / 2567วัดช่องลมพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง