โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

            โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข

เรียงลำดับ น้อย -> มาก

No SMIS School Star Network Supervisor
172020001อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์4เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
272020002บ้านนเรศ2เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
372020003วัดสระศรีเจริญ2เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
472020004วัดราษฎรบำรุง1เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
572020005วัดหนองหลอด1เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
672020006บ้านทะเลบก2นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
772020007บ้านสระหลวง1นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
872020008บ้านบ่อสำราญ2นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
972020009บ้านหนองแขม2นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1072020010บ้านหนองสานแตร2นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1172020012วัดชีธาราม1นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1272020013บ้านหนองจิกรากข่า1นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1372020014บ้านดงกะเชา1นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1472020015วัดหนองแจง1นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1572020016บ้านหนองฝ้าย3นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1672020017บ้านสระกระโจม2นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1772020018บ้านยมเบือ1นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1872020019บ้านหนองสลัดได3นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1972020020บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี2นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
2072020021บ้านหัวเขา1นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
2172020022บ้านดอนกลาง3นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
2272020023บ้านห้วยม้าลอย2เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
2372020025บ้านโคกหม้อ3เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
2472020026วัดสระด่าน3เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
2572020028วัดบ้านกรวด3เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
2672020029วัดท่ากุ่ม3เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
2772020030วัดศรีเฉลิมเขต2สุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
2872020031วัดดอนมะนาว3สุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
2972020032วัดสองพี่น้อง2นพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
3072020033บ้านโคกงูเห่า3นพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
3172020034บ้านบัวขาว3สุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
3272020035บ้านหนองวัลย์เปรียง2สุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
3372020036วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)3สุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
3472020037วัดทุ่งเข็น2สุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
3572020038วัดเทพพิทักษ์4สุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
3672020039บ้านโป่ง2สุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
3772020040วัดเนินพระปรางค์2นพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
3872020041วัดใหม่นพรัตน์1นพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
3972020042บ้านหัววัง3บ่อสุพรรณ - หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
4072020043บ้านหนองเฝ้า3บ่อสุพรรณ - หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
4172020044บ้านหนองกระดี่3บ่อสุพรรณ - หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
4272020045บ้านดอนตำลึง2บ่อสุพรรณ - หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
4372020046วัดหัวกลับ2บ่อสุพรรณ - หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
4472020047วัดทับกระดาน3บ่อสุพรรณ - หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
4572020048วัดเวฬุวัน1บ่อสุพรรณ - หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
4672020049วัดหนองพันเทา2บ่อสุพรรณ - หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
4772020050วัดบางสาม2ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
4872020051วัดสำเภาทอง2นพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
4972020052บ้านโคก 7 ลูก2ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
5072020053วัดใหม่บำรุงธรรม1ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
5172020056สองพี่น้อง1ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
5272020057วัดไชยนาราษฎร์2ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
5372020058วัดท่าข้าม2ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
5472020059บ้านไผ่ตาโม้2ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
5572020060วัดไผ่โรงวัว3ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
5672020061อนุบาลวัดดงตาล(วโรสุธาประชาสรรค์)2นพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
5772020062วัดท่าจัด2นพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
5872020063วัดใหม่พิบูลย์ผล2นพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
5972020064วัดทองประดิษฐ์2นพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
6072020065วัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา)2ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
6172020066วัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์)3ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
6272020067วัดสว่างอารมณ์ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
6372020069วัดลาดประทุมทอง2ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
6472020070อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว1ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
6572020071วัดย่านซื่อ1ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
6672020072วัดไผ่ขาด2หัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
6772020073วัดรางกร่าง2หัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
6872020074วัดใหม่เพชรรัตน์2หัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
6972020075บ้านหนองโพธิ์3หัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
7072020076บ้านสะพังกร่าง3หัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
7172020077อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู2หัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
7272020078บ้านหนองกระทู้3บ่อสุพรรณ - หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
7372020079บ้านหนองจิก3สุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
7472020081วัดพรสวรรค์1บ่อสุพรรณ - หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
7572020082วัดเขาพนมนาง3บ่อสุพรรณ - หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
7672020083วัดดอนสงวน1หัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
7772020084วัดหัวโพธิ์1หัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
7872020085บ้านประทุนทอง1หัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
7972020086วัดท่าไชย(ประชานุกูล)3หัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
8072020087วัดบางบอน2หัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
8172020088วัดยางยี่แส1พระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
8272020089วัดสามัคคีธรรม3พระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
8372020090วัดจันทราวาส2พระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
8472020091บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)2ถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
8572020092บ้านเขาชานหมาก1ถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
8672020093วัดปทุมวนาราม1สระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
8772020094บ้านรางโพธิ์3สระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
8872020095วัดโคกยายเกตุ3ถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
8972020096พานิชชีวะอุปถัมภ์3ถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
9072020097วัดโภคาราม3โภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
9172020098วัดคีรีรัตนาราม3โภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
9272020099วัดสระกร่างเจริญธรรม2รอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
9372020100บ้านเขากำแพง3รอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
9472020101วัดห้วยคู้สามัคคี3รอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
9572020102บ้านโป่งพรานอินทร์2รอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
9672020103วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)2สระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
9772020105วัดจำปา3รอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
9872020106วัดโพธิ์เขียว1รอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
9972020107วัดกกม่วง3รอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
10072020108บ้านสระบัวทอง3รอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
10172020109บ้านทุ่งดินดำ2รอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
10272020110วัดศรีสร้อยเพชร2ถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
10372020111บ้านหัวทำนบ3ถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
10472020112วัดกลางบ้านดอน1ถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
10572020113วัดยางสว่างอารมณ์2ถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
10672020114วัดเขาดีสลัก2รอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
10772020115วัดคีรีเจริญผล2รอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
10872020117วัดโพธิ์ทองเจริญ3โภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
10972020118พลับพลาไชย3โภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
11072020119บ้านหนองกุฏิ3โภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
11172020122วัดใหม่สิทธาวาส3ถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
11272020123บ้านดอนพุทรา2ถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
11372020124วัดสระพังลาน2สระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
11472020125วัดดอนสุโข2สระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
11572020126วัดนันทวัน3สระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
11672020127หรรษาสุจิตต์วิทยา1สระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
11772020128วัดบ่อคู่3สระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
11872020129วัดสระยายโสม3สระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
11972020130วัดใหม่ปทุมสูตร1สระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
12072020131วัดคลองตัน2สระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
12172020132วัดหนองยายทรัพย์2สระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
12272020133บ้านห้วยหิน1โภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
12372020134วัดหนองหลุม2โภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
12472020135บ้านหนองแหน3โภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
12572020136วัดโคกสำโรง3โภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
12672020138วัดคณฑี3โภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
12772020139วัดบ้านหนองโอ่ง2โภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
12872020140วัดปทุมสราวาส3พระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
12972020141วัดเขาพระ2พระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
13072020142วัดหนองตาสาม2พระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
13172020143วัดช่องลม1พระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
13272020144อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร4พระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง