โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

            โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT-ED) เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมอย่างยั่งยืนด้วยการศึกษาที่นับเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ โดยองค์กรเอกชนรวม 12 องค์กร ผนึกความร่วมมือสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED (Leadership Program for Sustainable Education)

No SMIS School Network Supervisor
172020002บ้านนเรศเจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
272020003วัดสระศรีเจริญเจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
372020026วัดสระด่านเจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
472020010บ้านหนองสานแตรนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
572020012วัดชีธารามนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
672020013บ้านหนองจิกรากข่านเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
772020017บ้านสระกระโจมนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
872020020บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีนเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
972020050วัดบางสามท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
1072020065วัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา)ท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
1172020071วัดย่านซื่อท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
1272020032วัดสองพี่น้องนพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
1372020041วัดใหม่นพรัตน์นพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
1472020064วัดทองประดิษฐ์นพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1572020038วัดเทพพิทักษ์สุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
1672020072วัดไผ่ขาดหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
1772020091บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) ถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
1872020095วัดโคกยายเกตุถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
1972020122วัดใหม่สิทธาวาสถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
2072020090วัดจันทราวาสพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
2172020140วัดปทุมสราวาสพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
2272020144อนุบาลบ้านท่าพระยาจักรพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
2372020098วัดคีรีรัตนารามโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
2472020100บ้านเขากำแพงรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
2572020105วัดจำปารอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
2672020109บ้านทุ่งดินดำรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
2772020103วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)สระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์