การจำแนกโรงเรียนในสังกัด สพป. ปีการศึกษา 2564
  1. โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 1 - 120 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 1 - 499 คน
  2. โรงเรียนขนาดกลางสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 121 - 600 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 500 - 1,499 คน
  3. โรงเรียนขนาดใหญ่สังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 601 - 1,500 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 1,500 - 2,499 คน
  4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 1,501 คนขึ้นไป สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป
 
No SMIS School Person Sum Student Classroom Administrator Boss_Tel Tumbon Ampher Network Supervisor
172020002บ้านนเรศ169ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
272020026วัดสระด่าน179น.ส.นิสากร ดิษฐ์กระจัน0892372106หนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
372020010บ้านหนองสานแตร136นายวงศพัทธ์ สายนุช0936192556ทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
472020013บ้านหนองจิกรากข่า139ไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
572020015วัดหนองแจง197ไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
672020020บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี133สระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
772020066วัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์)192นางอมรรัตน์ ชีพนุรัตน์0815611207บ้านกุ่มสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
872020064วัดทองประดิษฐ์283นางลักขณา ใจเที่ยงกุล0852984445บางเลนสองพี่น้องนพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
972020042บ้านหัววัง284น.ส.รุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์0899195105บ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
1072020045บ้านดอนตำลึง367นายทินกร หอมกุล0837772899บ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
1172020047วัดทับกระดาน284น.ส.กัณหา คำหอมกุล0817448813บ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
1272020081วัดพรสวรรค์105หนองบ่อสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
1372020082วัดเขาพนมนาง192นางรดาพัชร ตะพัง0922677510หนองบ่อสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
1472020036วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)618นางอารี พวงวรินทร์0843540356ทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
1572020079บ้านหนองจิก159นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์0861749324หนองบ่อสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1672020073วัดรางกร่าง168นายเอกชัย ศรีกงพาน0970745110ศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
1772020086วัดท่าไชย(ประชานุกูล)747นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์0908102056หัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
1872020087วัดบางบอน267นายสรวิศ ทนุการ0890212371หัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
1972020112วัดกลางบ้านดอน151นางบุญเลิศ อาจคงหาญ0968439862บ้านดอนอู่ทองถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
2072020113วัดยางสว่างอารมณ์195นายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์0819424131บ้านดอนอู่ทองถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
2172020090วัดจันทราวาส106นายอภิวัฒน์ พิมพวง0870109189กระจันอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
2272020118พลับพลาไชย256น.ส.ณัฐกานต์ อยู่เย็น0867973373พลับพลาไชยอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
2372020100บ้านเขากำแพง342นางดวงใจ บัวงาม0815879851ดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
2472020105วัดจำปา204นางกิ่งดาว นาคเอก0923289559บ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
2572020109บ้านทุ่งดินดำ180นายทฤษฎี มเหสี0881891199บ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
2672020103วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)380นางรัชฎา พงษ์ประยูร (ดร.)0817368542ดอนมะเกลืออู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
2772020124วัดสระพังลาน191นายพรเทพ ศรีสุข0987565635สระพังลานอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์