โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

            โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนศูนย์กลางของชุมชนเป็นต้นแบบ สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ นำไปสู่การร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ 4 ส่วน ได้แก่

  1. มีโรงเรียนประจำตำบล อย่างน้อยตำบลละ 1 โรงเรียน ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
  2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอน
  3. นักเรียนทุกคนในตำบล ได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นชนบท
  4. นักเรียนได้รับการพัฒนา ทั้งด้านสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ทัศนคติ และพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย ควบคู่กับการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ

ในส่วนของการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้ให้การสนับสนุน 3 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงอาหาร โรงพลศึกษา สนามฟุตบอล ระบบคมนาคม ระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทางเลือก ระบบประปาน้ำดื่ม ระบบบำบัดน้ำเสีย เครือข่ายโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ระบบบำบัดขยะ ด้านโภชนาการและสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือผู้มีความต้องการเป็นพิเศษ
  2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมทั้งสร้างสื่อและนวัตกรรมให้เป็นคลังความรู้ในโรงเรียน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มทักษะของผู้บริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และทักษะของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมสนับสนุนค่าวัสดุรายหัวของนักเรียนด้วย
  3. ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยเน้นให้หน่วยงานในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนา สนับสนุนความร่วมมือระหว่างศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานในท้องถิ่นด้วย ในส่วนของผู้บริหารและครู จะส่งเสริมทักษะการสื่อสารและความร่วมมือเพื่อต่อยอดการพัฒนาอย่างเต็มที่ พร้อม ๆ กับการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลต่อไป
No SMIS School Administrator Boss_Tel Tumbon Ampher Supervisor
172020001อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์นางจันทิมา อัชชะสวัสดิ์ (ดร.)0817056940ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์นางสาวนวรัตน์ พูนใย
272020028วัดบ้านกรวดนางบงกชชนก กุลชนะเชาวน์0815391594หนองสาหร่ายดอนเจดีย์นางสาวนวรัตน์ พูนใย
372020006บ้านทะเลบกนายสังเวียน มณีวงษ์0819432391ทะเลบกดอนเจดีย์นางสาวนวรัตน์ พูนใย
472020013บ้านหนองจิกรากข่าไร่รถดอนเจดีย์นางสาวนวรัตน์ พูนใย
572020020บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีสระกระโจมดอนเจดีย์นางสาวนวรัตน์ พูนใย
672020050วัดบางสามบางตะเคียนสองพี่น้องนายนิกร ขวัญเมือง
772020058วัดท่าข้ามนายนิรันดร ชนะวงศ์0861760573บางตาเถรสองพี่น้องนายนิกร ขวัญเมือง
872020065วัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา)นางชิษยาภรณ์ ทำมาอ่อง0619806812บ้านกุ่มสองพี่น้องนายนิกร ขวัญเมือง
972020070อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัวนายศรชัย คุ้มแว่น0869936551บ้านช้างสองพี่น้องนายนิกร ขวัญเมือง
1072020032วัดสองพี่น้องน.ส.จุฬาพร แก้วพวง0818033897ต้นตาลสองพี่น้องนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
1172020040วัดเนินพระปรางค์นางหนึ่งฤทัย พระสุทา0843172700เนินพระปรางค์สองพี่น้องนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
1272020061อนุบาลวัดดงตาล(วโรสุธาประชาสรรค์)ว่าที่ ร.ต.สมเดช เรืองขจร0835429225บางพลับสองพี่น้องนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1372020064วัดทองประดิษฐ์นางลักขณา ใจเที่ยงกุล0852984445บางเลนสองพี่น้องนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1472020046วัดหัวกลับนายอนุศักดิ์ พวงธรรม0898494490บ่อสุพรรณสองพี่น้องนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
1572020078บ้านหนองกระทู้หนองบ่อสองพี่น้องนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
1672020031วัดดอนมะนาวน.ส.ขวัญเรือน พลวงษ์0813025767ดอนมะนาวสองพี่น้องนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
1772020038วัดเทพพิทักษ์นางอำนวยพร สอิ้งทอง0811924004ทุ่งคอกสองพี่น้องนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
1872020072วัดไผ่ขาดนายอภิชาติ เหมฬา 0845517738ศรีสำราญสองพี่น้องนางสุมาลี สุธีกุล
1972020086วัดท่าไชย(ประชานุกูล)นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์0908102056หัวโพธิ์สองพี่น้องนางสุมาลี สุธีกุล
2072020092บ้านเขาชานหมากนางพัฒนีพร ทองลิ้ม0822981836จรเข้สามพันอู่ทองนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
2172020096พานิชชีวะอุปถัมภ์นายอนันต์ ดีขำ0867857227เจดีย์อู่ทองนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
2272020113วัดยางสว่างอารมณ์นายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์0819424131บ้านดอนอู่ทองนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
2372020122วัดใหม่สิทธาวาสน.ส.บังอร จงสมจิตต์0812939051ยุ้งทะลายอู่ทองนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
2472020090วัดจันทราวาสนายอภิวัฒน์ พิมพวง0870109189กระจันอู่ทองนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
2572020142วัดหนองตาสามนายประกอบ คงใจดี0946838898อู่ทองอู่ทองนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
2672020118พลับพลาไชยน.ส.ณัฐกานต์ อยู่เย็น0867973373พลับพลาไชยอู่ทองนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
2772020134วัดหนองหลุมนางสาวเปรมิณทร์ กล้าหาญ 0966492963หนองโอ่งอู่ทองนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
2872020100บ้านเขากำแพงนางดวงใจ บัวงาม0815879851ดอนคาอู่ทองนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
2972020105วัดจำปานางกิ่งดาว นาคเอก0923289559บ้านโข้งอู่ทองนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
3072020103วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)นางรัชฎา พงษ์ประยูร (ดร.)0817368542ดอนมะเกลืออู่ทองนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
3172020126วัดนันทวันนายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร0652151597สระพังลานอู่ทองนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
3272020131วัดคลองตันนายเศกชัย เพ็งเกร็ด0819428317สระยายโสมอู่ทองนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์