การจำแนกโรงเรียนในสังกัด สพป. ปีการศึกษา 2564
  1. โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 1 - 120 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 1 - 499 คน
  2. โรงเรียนขนาดกลางสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 121 - 600 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 500 - 1,499 คน
  3. โรงเรียนขนาดใหญ่สังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 601 - 1,500 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 1,500 - 2,499 คน
  4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 1,501 คนขึ้นไป สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป
 
No SMIS School Person Sum Student Classroom Administrator Boss_Tel Tumbon Ampher Network Supervisor
172020002บ้านนเรศ169ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
272020003วัดสระศรีเจริญ79น.ส.รพีนภัส ยศธนะเพิ่มพูน0836829563ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
372020010บ้านหนองสานแตร136นายวงศพัทธ์ สายนุช0936192556ทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
472020012วัดชีธาราม96นายวิทยา พชรสกุล0849446618ไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
572020013บ้านหนองจิกรากข่า139ไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
672020017บ้านสระกระโจม214น.ส.คณิดา พักตร์เพียงจันทร์0971535635สระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
772020020บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี133สระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
872020026วัดสระด่าน179น.ส.นิสากร ดิษฐ์กระจัน0892372106หนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวนวรัตน์ พูนใย
972020032วัดสองพี่น้อง59น.ส.จุฬาพร แก้วพวง0818033897ต้นตาลสองพี่น้องนพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
1072020038วัดเทพพิทักษ์148นางอำนวยพร สอิ้งทอง0811924004ทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
1172020041วัดใหม่นพรัตน์109นางสาวยุพา ธาตรีอุดม 0860212049เนินพระปรางค์สองพี่น้องนพมิตรนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
1272020050วัดบางสาม187บางตะเคียนสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
1372020064วัดทองประดิษฐ์283นางลักขณา ใจเที่ยงกุล0852984445บางเลนสองพี่น้องนพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
1472020065วัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา)100นางชิษยาภรณ์ ทำมาอ่อง0619806812บ้านกุ่มสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
1572020071วัดย่านซื่อ36น.ส.รุ่งรัตน์ ช้างป่าดี0810426852บ้านช้างสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
1672020072วัดไผ่ขาด143นายอภิชาติ เหมฬา 0845517738ศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
1772020090วัดจันทราวาส106นายอภิวัฒน์ พิมพวง0870109189กระจันอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
1872020091บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) 239จรเข้สามพันอู่ทองถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
1972020095วัดโคกยายเกตุ90นายรุ่ง อ่อนอินทร์0852662387เจดีย์อู่ทองถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
2072020098วัดคีรีรัตนาราม285นางดาวรุ่ง ตาลเพชร0819435147ดอนคาอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
2172020100บ้านเขากำแพง342นางดวงใจ บัวงาม0815879851ดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
2272020103วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)380นางรัชฎา พงษ์ประยูร (ดร.)0817368542ดอนมะเกลืออู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
2372020105วัดจำปา204นางกิ่งดาว นาคเอก0923289559บ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
2472020109บ้านทุ่งดินดำ180นายทฤษฎี มเหสี0881891199บ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
2572020122วัดใหม่สิทธาวาส109น.ส.บังอร จงสมจิตต์0812939051ยุ้งทะลายอู่ทองถ้ำเสือนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
2672020140วัดปทุมสราวาส242นายอดุลย์ ปัญสิงห์0837145565อู่ทองอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
2772020144อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร1274นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ0892562223อู่ทองอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง