การจำแนกโรงเรียนในสังกัด สพป. ปีการศึกษา 2564
  1. โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 1 - 120 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 1 - 499 คน
  2. โรงเรียนขนาดกลางสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 121 - 600 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 500 - 1,499 คน
  3. โรงเรียนขนาดใหญ่สังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 601 - 1,500 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 1,500 - 2,499 คน
  4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 1,501 คนขึ้นไป สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป
 
No SMIS School Person Sum Student Classroom Administrator Boss_Tel Tumbon Ampher Network Supervisor
172020001อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์1450นางจันทิมา อัชชะสวัสดิ์0817056940ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
272020002บ้านนเรศ169นายประสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ0836934839ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
372020003วัดสระศรีเจริญ79นางสาวรพีนภัส ยศธนะเพิ่มพูน0936429242ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
472020004วัดราษฎรบำรุง65นางสาวเบญจวรรณ อนุรักษ์จันทรา0860021695ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
572020005วัดหนองหลอด94นายสมปอง สุภาภา0898369500ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
672020023บ้านห้วยม้าลอย84นายประเยียน สุนทรวิภาต0810180183หนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
772020025บ้านโคกหม้อ67นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์0874099852หนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
872020026วัดสระด่าน179นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน0892372106หนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
972020028วัดบ้านกรวด69นางบงกชชนก กุลชนะเชาวน์0815391594หนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
1072020029วัดท่ากุ่ม121นางสุริยา ศรีชมภู 0822462747หนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
1172020006บ้านทะเลบก103นายสังเวียน มณีวงษ์0819432391ทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์
1272020007บ้านสระหลวง77นายรณชัย ทิพย์อุทัย0909613291ทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์
1372020008บ้านบ่อสำราญ98ว่าที่ร้อยตรีนิยม โพธิ์ทอง0897179013ทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์
1472020009บ้านหนองแขม55นายประจวบ สังขวรรณ0819865155ทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์
1572020010บ้านหนองสานแตร136นายชีวกานต์ สายนุช0810150567ทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์
1672020011วัดธัญญวารี(ควบรวม โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า)ไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์
1772020012วัดชีธาราม96นายวิทยา พชรสกุล0849446618ไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์
1872020013บ้านหนองจิกรากข่า139นายสมชาย เกสรสุคนธ์0817366703ไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์
1972020014บ้านดงกะเชา62นางสาวจันทิมา ปิ่นสกุล0871945652ไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์
2072020015วัดหนองแจง197นายสมพงษ์ สมใจเพ็ง0983954492ไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์
2172020016บ้านหนองฝ้าย78นางพรภัสส์ษา สินปกรณ์กุล0633366698สระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์
2272020017บ้านสระกระโจม214นางสาวคณิดา พักตร์เพียงจันทร์0971535635สระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์
2372020018บ้านยมเบือ91นางสาวชบา ดอกพุฒ0966544916สระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์
2472020019บ้านหนองสลัดได38นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์0813787309สระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์
2572020020บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี133นายทนง แก้วเขียว0951899032สระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์
2672020021บ้านหัวเขา49นางขนิษฐา สมใจเพ็ง0870746017สระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์
2772020022บ้านดอนกลาง27นางสาวพรทิชา ผลทวีทรัพย์0890632984สระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรนางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์
2872020050วัดบางสาม187นายธงชัย หลิมทิพย์0817441493บางตะเคียนสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
2972020052บ้านโคก 7 ลูก39นายหัสพงศ์ รักวงษ์ไทย0855326519บางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
3072020053วัดใหม่บำรุงธรรม43นายศิวสันต์ สิงหะหล้า0862643895บางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
3172020056สองพี่น้อง97นายรัชพล ไวสาริกรรม0901570759บางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
3272020057วัดไชยนาราษฎร์115นายณัฐ น้อยอุทัย0901276475บางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
3372020058วัดท่าข้าม183นายนิรันดร ชนะวงศ์0861760573บางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
3472020059บ้านไผ่ตาโม้102ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ ภูถาวร0886522414บางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
3572020060วัดไผ่โรงวัว742นางนันทยา ใจตรง0819432401บางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
3672020065วัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา)100นางชิษยาภรณ์ ทำมาอ่อง0619806812บ้านกุ่มสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
3772020066วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)192นายนที เทียนสมบูรณ์0815874161บ้านกุ่มสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
3872020067วัดสว่างอารมณ์84นายวิโรจน์ อยู่วนิชชานนท์0860002960บ้านกุ่มสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
3972020069วัดลาดประทุมทอง83นายธิวา ดิษฐกระจันทร์0810120902บ้านช้างสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
4072020070อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว91นายวันเฉลิม รูปสูง0830127262บ้านช้างสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
4172020071วัดย่านซื่อ36นางสาวภรณพรรษ นวกวงค์0810426852บ้านช้างสองพี่น้องท่าจีนนายนิกร ขวัญเมือง
4272020032วัดสองพี่น้อง59นางสาวจุฬาพร แก้วพวง0818033897ต้นตาลสองพี่น้องนพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
4372020033บ้านโคกงูเห่า43นางสมพร แสงแก้ว0813843788ต้นตาลสองพี่น้องนพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
4472020040วัดเนินพระปรางค์123นางหนึ่งฤทัย พระสุทา0843172700เนินพระปรางค์สองพี่น้องนพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
4572020041วัดใหม่นพรัตน์109นายสมมาตร กลิ่นเกษร0944830898เนินพระปรางค์สองพี่น้องนพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
4672020051วัดสำเภาทอง42นางสุขกมล​ จันทรเนตร0952491329บางตะเคียนสองพี่น้องนพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
4772020061อนุบาลวัดดงตาล163ว่าที่ร้อยตรีสมเดช เรืองขจร0835429225บางพลับสองพี่น้องนพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
4872020062วัดท่าจัด46นางสาวณัฐญา จิ๋วเชื้อพันธุ์0882337956บางพลับสองพี่น้องนพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
4972020063วัดใหม่พิบูลย์ผล136นายทศพร รุ่งแสง0815522407บางเลนสองพี่น้องนพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
5072020064วัดทองประดิษฐ์283นางลักขณา ใจเที่ยงกุล0852984445บางเลนสองพี่น้องนพมิตรนางสาวนวรัตน์ พูนใย
5172020042บ้านหัววัง284นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์0899195105บ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
5272020043บ้านหนองเฝ้า91นายพชรวรรษ มากระจัน0899935565บ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
5372020044บ้านหนองกระดี่129นางสาวสุพัชตรา อุ่นอารมณ์เลิศ0852935944บ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
5472020045บ้านดอนตำลึง367นายทินกร หอมกุล0812940267บ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
5572020046วัดหัวกลับ143นายอนุศักดิ์ พวงธรรม0898494490บ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
5672020047วัดทับกระดาน284นางสาวกัณหา คำหอมกุล0817448813บ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
5772020048วัดเวฬุวัน102นายอดิเรก นิลเปี่ยม0837094430บ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
5872020049วัดหนองพันเทา226ประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์0819199737บ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
5972020078บ้านหนองกระทู้150นายศิริ ไทยทวี0811982837หนองบ่อสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
6072020081วัดพรสวรรค์105นางนิภารัตน์ ศรีสำราญ0936414982หนองบ่อสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
6172020082วัดเขาพนมนาง192นางรดาพัชร ตะพัง0922677510หนองบ่อสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อนางสาวปราณีย์ เอกมอญ
6272020030วัดศรีเฉลิมเขต139นายนุกูล รัมมิตร0922607666ดอนมะนาวสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนางสาวนวรัตน์ พูนใย
6372020031วัดดอนมะนาว142นางสาวขวัญเรือน พละวงษ์0813025767ดอนมะนาวสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนางสาวนวรัตน์ พูนใย
6472020034บ้านบัวขาว25นายพงศกร เมฆฉาย0843684331ทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนางสาวนวรัตน์ พูนใย
6572020035บ้านหนองวัลย์เปรียง56นายจิรวิทย์ มาสิกะ0902951495ทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนางสาวนวรัตน์ พูนใย
6672020036วัดทุ่งคอก618นางอารี พวงวรินทร์0843540356ทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนางสาวนวรัตน์ พูนใย
6772020037วัดทุ่งเข็น114นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล0637825848ทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนางสาวนวรัตน์ พูนใย
6872020038วัดเทพพิทักษ์148นางอำนวยพร สอิ้งทอง0811924004ทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนางสาวนวรัตน์ พูนใย
6972020039บ้านโป่ง106นายคมสัน สุวรรณโท0847388962ทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนางสาวนวรัตน์ พูนใย
7072020079บ้านหนองจิก159นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์0861749324หนองบ่อสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจนางสาวนวรัตน์ พูนใย
7172020072วัดไผ่ขาด143นายอภิชาติ เหมฬา0845517738ศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
7272020073วัดรางกร่าง168นายเอกชัย ศรีกงพาน0970745110ศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
7372020074วัดใหม่เพชรรัตน์104นางสาววันเพ็ญ คุ้มโต0818908119ศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
7472020075บ้านหนองโพธิ์187นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์0863613027ศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
7572020076บ้านสะพังกร่าง107นางสาววรัญภร ขยันคิด0867685435ศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
7672020077อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู123นายพจน ทาหนองบัว0804192693ศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
7772020083วัดดอนสงวน36นายอาคเนย์ ธัญญเจริญ0863984271หัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
7872020084วัดหัวโพธิ์120นายชัยรัตน์ พละเลิศ0861700881หัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
7972020085บ้านประทุนทอง92นายครรชิต ปานมุณี0614875759หัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
8072020086วัดท่าไชย(ประชานุกูล)747นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ0892562223หัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
8172020087วัดบางบอน267นายสรวิศ ทนุการ0890212371หัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญนางสุมาลี สุธีกุล
8272020091บ้านจรเข้สามพัน239นายตรีเพชร มากระจัน0895427939จรเข้สามพันอู่ทองถ้ำเสือนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
8372020092บ้านเขาชานหมาก162นางพัฒนีพร ทองลิ้ม0822981836จรเข้สามพันอู่ทองถ้ำเสือนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
8472020095วัดโคกยายเกตุ90นายรุ่ง อ่อนอินทร์0852662387เจดีย์อู่ทองถ้ำเสือนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
8572020096พานิชชีวะอุปถัมภ์165นายอนันต์ ดีขำ0867857227เจดีย์อู่ทองถ้ำเสือนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
8672020110วัดศรีสร้อยเพชร45นายจักรกฤษณ์ ศุภสุข0808412563บ้านดอนอู่ทองถ้ำเสือนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
8772020111บ้านหัวทำนบ61นางสาวฐรดา ไกรเพชร0857649956บ้านดอนอู่ทองถ้ำเสือนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
8872020112วัดกลางบ้านดอน151นางบุญเลิศ อาจคงหาญ0968439862บ้านดอนอู่ทองถ้ำเสือนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
8972020113วัดยางสว่างอารมณ์195นายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์0819424131บ้านดอนอู่ทองถ้ำเสือนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
9072020122วัดใหม่สิทธาวาส109นางสาวบังอร จงสมจิตต์0812939051ยุ้งทะลายอู่ทองถ้ำเสือนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
9172020123บ้านดอนพุทรา35นางเปมิกา นกแก้ว0982263644ยุ้งทะลายอู่ทองถ้ำเสือนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
9272020088วัดยางยี่แส137นางอารีวัลย์ จำปานิล0922717930กระจันอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
9372020089วัดสามัคคีธรรม81พ.อ.อ.สุรชัย ชำนาญอักษร0871564693กระจันอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
9472020090วัดจันทราวาส106นายอภิวัฒน์ พิมพวง0870109189กระจันอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
9572020140วัดปทุมสราวาส242นายอดุลย์ ปัญสิงห์0837145565อู่ทองอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
9672020141วัดเขาพระ136นางสาวสุวรรณา แก้วสระแสน0863889219อู่ทองอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
9772020142วัดหนองตาสาม241นายประกอบ คงใจดี0946838898อู่ทองอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
9872020143วัดช่องลม58นางกัญจน์ชญาน์ พลอยแสงสาย0804496325อู่ทองอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
9972020144อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร1274ว่าที่ร้อยตรีประกฤษ โพธะนัง0810088654อู่ทองอู่ทองพระยาจักรนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
10072020097วัดโภคาราม195นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันท์0935466419ดอนคาอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
10172020098วัดคีรีรัตนาราม285นางดาวรุ่ง ตาลเพชร0819435147ดอนคาอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
10272020117วัดโพธิ์ทองเจริญ172นายพิสิฐ สุนทรวิภาต0811960001พลับพลาไชยอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
10372020118พลับพลาไชย256นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์0908102056พลับพลาไชยอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
10472020119บ้านหนองกุฏิ57นางสาวณัฐพร แสงภู่0957534848พลับพลาไชยอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
10572020133บ้านห้วยหิน67นางเกศสุดา ศรีเหรา0659241553หนองโอ่งอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
10672020134วัดหนองหลุม87นางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็น0867973373หนองโอ่งอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
10772020135บ้านหนองแหน51นางอุทัยวรรณ ฉิมทองดี0899943105หนองโอ่งอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
10872020136วัดโคกสำโรง31นางสาวขวัญพีรากร แซ่ตั้น0846197535หนองโอ่งอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
10972020137วัดคอกวัว(ควบรวม โรงเรียนบ้านเขากำแพง)หนองโอ่งอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
11072020138วัดคณฑี97นางมะลิ แก้ววิชิต0895504898หนองโอ่งอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
11172020139วัดบ้านหนองโอ่ง37นายธวัชชัย เสสังงาม0890491776หนองโอ่งอู่ทองโภคารามนางศานันท์ฐินี ศิลาดี
11272020099วัดสระกร่างเจริญธรรม298นายทองใบ หงษ์เวียงจันทร์0892606694ดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
11372020100บ้านเขากำแพง342นางดวงใจ บัวงาม0815879851ดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
11472020101วัดห้วยคู้สามัคคี53นางอมรรัตน์ ชีพนุรัตน์0815611207ดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
11572020102บ้านโป่งพรานอินทร์57นายธวัชชัย หมื่นไธสง0898305120ดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
11672020105วัดจำปา204นางกิ่งดาว นาคเอก0923289559บ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
11772020106วัดโพธิ์เขียว113นายนำศักดิ์ หอมชื่น0623616393บ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
11872020107วัดกกม่วง92นายภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์0841212406บ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
11972020108บ้านสระบัวทอง67นางจันทร์เพ็ญ โยธาฤทธิ์0871549768บ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
12072020109บ้านทุ่งดินดำ180นายทฤษฎี มเหษี0881891199บ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
12172020114วัดเขาดีสลัก82นางศศินันท์​ เสน​แก้ว​0815767489พลับพลาไชยอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
12272020115วัดคีรีเจริญผล148นางสาวพรพรรณ ชาวลุ่มบัว0629896389พลับพลาไชยอู่ทองรอยพระพุทธบาทนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
12372020093วัดปทุมวนาราม83นายธนชาต ธนวีรเทศ0994214644จรเข้สามพันอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
12472020094บ้านรางโพธิ์53นางสาวรุจิรา บุตรนาม0914155957จรเข้สามพันอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
12572020103วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)380นางรัชฎา พงษ์ประยูร0817368542ดอนมะเกลืออู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
12672020124วัดสระพังลาน191นายพรเทพ ศรีสุข0987565635สระพังลานอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
12772020125วัดดอนสุโข110นางปริศนา ปัญสิงห์0818504472สระพังลานอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
12872020126วัดนันทวัน88นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร0652151597สระพังลานอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
12972020127หรรษาสุจิตต์วิทยา39นางสาวประภา มะลินิล0890190631สระพังลานอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
13072020128วัดบ่อคู่32นายนริศ บุษมาโร0807924142สระยายโสมอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
13172020129วัดสระยายโสม124นายเจษฎา สุขศรีดา0944285050สระยายโสมอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
13272020130วัดใหม่ปทุมสูตร55นายสุทธิบัญชา มหาเมฆ0888962669สระยายโสมอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
13372020131วัดคลองตัน92นายเศกชัย เพ็งเกร็ด0819428317สระยายโสมอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
13472020132วัดหนองยายทรัพย์93นางชุฒิณี หอมสุวรรณ0631594751สระยายโสมอู่ทองสระยายโสมนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์