Type1_Size = 1
การจำแนกโรงเรียนในสังกัด สพป. ปีการศึกษา 2564
  1. โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 1 - 120 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 1 - 499 คน
  2. โรงเรียนขนาดกลางสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 121 - 600 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 500 - 1,499 คน
  3. โรงเรียนขนาดใหญ่สังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 601 - 1,500 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 1,500 - 2,499 คน
  4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 1,501 คนขึ้นไป สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป
 
No SMIS School Person Sum Student Classroom
172020003วัดสระศรีเจริญ79
272020004วัดราษฎรบำรุง65
372020005วัดหนองหลอด94
472020023บ้านห้วยม้าลอย84
572020025บ้านโคกหม้อ67
672020028วัดบ้านกรวด69
772020006บ้านทะเลบก103
872020007บ้านสระหลวง77
972020008บ้านบ่อสำราญ98
1072020009บ้านหนองแขม55
1172020012วัดชีธาราม96
1272020014บ้านดงกะเชา62
1372020016บ้านหนองฝ้าย78
1472020018บ้านยมเบือ91
1572020019บ้านหนองสลัดได38
1672020021บ้านหัวเขา49
1772020022บ้านดอนกลาง27
1872020052บ้านโคก 7 ลูก39
1972020053วัดใหม่บำรุงธรรม43
2072020056สองพี่น้อง97
2172020057วัดไชยนาราษฎร์115
2272020059บ้านไผ่ตาโม้102
2372020065วัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา)100
2472020067วัดสว่างอารมณ์84
2572020069วัดลาดประทุมทอง83
2672020070อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว91
2772020071วัดย่านซื่อ36
2872020032วัดสองพี่น้อง59
2972020033บ้านโคกงูเห่า43
3072020041วัดใหม่นพรัตน์109
3172020051วัดสำเภาทอง42
3272020062วัดท่าจัด46
3372020043บ้านหนองเฝ้า91
3472020048วัดเวฬุวัน102
3572020081วัดพรสวรรค์105
3672020034บ้านบัวขาว25
3772020035บ้านหนองวัลย์เปรียง56
3872020037วัดทุ่งเข็น114
3972020039บ้านโป่ง106
4072020074วัดใหม่เพชรรัตน์104
4172020076บ้านสะพังกร่าง107
4272020083วัดดอนสงวน36
4372020084วัดหัวโพธิ์120
4472020085บ้านประทุนทอง92
4572020095วัดโคกยายเกตุ90
4672020110วัดศรีสร้อยเพชร45
4772020111บ้านหัวทำนบ61
4872020122วัดใหม่สิทธาวาส109
4972020123บ้านดอนพุทรา35
5072020089วัดสามัคคีธรรม81
5172020090วัดจันทราวาส106
5272020143วัดช่องลม58
5372020119บ้านหนองกุฏิ57
5472020133บ้านห้วยหิน67
5572020134วัดหนองหลุม87
5672020135บ้านหนองแหน51
5772020136วัดโคกสำโรง31
5872020138วัดคณฑี97
5972020139วัดบ้านหนองโอ่ง37
6072020101วัดห้วยคู้สามัคคี53
6172020102บ้านโป่งพรานอินทร์57
6272020106วัดโพธิ์เขียว113
6372020107วัดกกม่วง92
6472020108บ้านสระบัวทอง67
6572020114วัดเขาดีสลัก82
6672020093วัดปทุมวนาราม83
6772020094บ้านรางโพธิ์53
6872020125วัดดอนสุโข110
6972020126วัดนันทวัน88
7072020127หรรษาสุจิตต์วิทยา39
7172020128วัดบ่อคู่32
7272020130วัดใหม่ปทุมสูตร55
7372020131วัดคลองตัน92
7472020132วัดหนองยายทรัพย์93