Type1_Size = 0
การจำแนกโรงเรียนในสังกัด สพป. ปีการศึกษา 2564
  1. โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 1 - 120 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 1 - 499 คน
  2. โรงเรียนขนาดกลางสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 121 - 600 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 500 - 1,499 คน
  3. โรงเรียนขนาดใหญ่สังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 601 - 1,500 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 1,500 - 2,499 คน
  4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 1,501 คนขึ้นไป สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป
 
No SMIS School Person Sum Student Classroom
172020001อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์1450
272020002บ้านนเรศ169
372020003วัดสระศรีเจริญ79
472020004วัดราษฎรบำรุง65
572020005วัดหนองหลอด94
672020023บ้านห้วยม้าลอย84
772020025บ้านโคกหม้อ67
872020026วัดสระด่าน179
972020028วัดบ้านกรวด69
1072020029วัดท่ากุ่ม121
1172020006บ้านทะเลบก103
1272020007บ้านสระหลวง77
1372020008บ้านบ่อสำราญ98
1472020009บ้านหนองแขม55
1572020010บ้านหนองสานแตร136
1672020012วัดชีธาราม96
1772020013บ้านหนองจิกรากข่า139
1872020014บ้านดงกะเชา62
1972020015วัดหนองแจง197
2072020016บ้านหนองฝ้าย78
2172020017บ้านสระกระโจม214
2272020018บ้านยมเบือ91
2372020019บ้านหนองสลัดได38
2472020020บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี133
2572020021บ้านหัวเขา49
2672020022บ้านดอนกลาง27
2772020050วัดบางสาม187
2872020052บ้านโคก 7 ลูก39
2972020053วัดใหม่บำรุงธรรม43
3072020056สองพี่น้อง97
3172020057วัดไชยนาราษฎร์115
3272020058วัดท่าข้าม183
3372020059บ้านไผ่ตาโม้102
3472020060วัดไผ่โรงวัว742
3572020065วัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา)100
3672020066วัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์)192
3772020067วัดสว่างอารมณ์84
3872020069วัดลาดประทุมทอง83
3972020070อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว91
4072020071วัดย่านซื่อ36
4172020032วัดสองพี่น้อง59
4272020033บ้านโคกงูเห่า43
4372020040วัดเนินพระปรางค์123
4472020041วัดใหม่นพรัตน์109
4572020051วัดสำเภาทอง42
4672020061อนุบาลวัดดงตาล(วโรสุธาประชาสรรค์)163
4772020062วัดท่าจัด46
4872020063วัดใหม่พิบูลย์ผล136
4972020064วัดทองประดิษฐ์283
5072020042บ้านหัววัง284
5172020043บ้านหนองเฝ้า91
5272020044บ้านหนองกระดี่129
5372020045บ้านดอนตำลึง367
5472020046วัดหัวกลับ143
5572020047วัดทับกระดาน284
5672020048วัดเวฬุวัน102
5772020049วัดหนองพันเทา226
5872020078บ้านหนองกระทู้150
5972020081วัดพรสวรรค์105
6072020082วัดเขาพนมนาง192
6172020030วัดศรีเฉลิมเขต139
6272020031วัดดอนมะนาว142
6372020034บ้านบัวขาว25
6472020035บ้านหนองวัลย์เปรียง56
6572020036วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)618
6672020037วัดทุ่งเข็น114
6772020038วัดเทพพิทักษ์148
6872020039บ้านโป่ง106
6972020079บ้านหนองจิก159
7072020072วัดไผ่ขาด143
7172020073วัดรางกร่าง168
7272020074วัดใหม่เพชรรัตน์104
7372020075บ้านหนองโพธิ์187
7472020076บ้านสะพังกร่าง107
7572020077อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู123
7672020083วัดดอนสงวน36
7772020084วัดหัวโพธิ์120
7872020085บ้านประทุนทอง92
7972020086วัดท่าไชย(ประชานุกูล)747
8072020087วัดบางบอน267
8172020091บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) 239
8272020092บ้านเขาชานหมาก162
8372020095วัดโคกยายเกตุ90
8472020096พานิชชีวะอุปถัมภ์165
8572020110วัดศรีสร้อยเพชร45
8672020111บ้านหัวทำนบ61
8772020112วัดกลางบ้านดอน151
8872020113วัดยางสว่างอารมณ์195
8972020122วัดใหม่สิทธาวาส109
9072020123บ้านดอนพุทรา35
9172020088วัดยางยี่แส137
9272020089วัดสามัคคีธรรม81
9372020090วัดจันทราวาส106
9472020140วัดปทุมสราวาส242
9572020141วัดเขาพระ136
9672020142วัดหนองตาสาม241
9772020143วัดช่องลม58
9872020144อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร1274
9972020097วัดโภคาราม195
10072020098วัดคีรีรัตนาราม285
10172020117วัดโพธิ์ทองเจริญ172
10272020118พลับพลาไชย256
10372020119บ้านหนองกุฏิ57
10472020133บ้านห้วยหิน67
10572020134วัดหนองหลุม87
10672020135บ้านหนองแหน51
10772020136วัดโคกสำโรง31
10872020138วัดคณฑี97
10972020139วัดบ้านหนองโอ่ง37
11072020099วัดสระกร่างเจริญธรรม298
11172020100บ้านเขากำแพง342
11272020101วัดห้วยคู้สามัคคี53
11372020102บ้านโป่งพรานอินทร์57
11472020105วัดจำปา204
11572020106วัดโพธิ์เขียว113
11672020107วัดกกม่วง92
11772020108บ้านสระบัวทอง67
11872020109บ้านทุ่งดินดำ180
11972020114วัดเขาดีสลัก82
12072020115วัดคีรีเจริญผล148
12172020093วัดปทุมวนาราม83
12272020094บ้านรางโพธิ์53
12372020103วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)380
12472020124วัดสระพังลาน191
12572020125วัดดอนสุโข110
12672020126วัดนันทวัน88
12772020127หรรษาสุจิตต์วิทยา39
12872020128วัดบ่อคู่32
12972020129วัดสระยายโสม124
13072020130วัดใหม่ปทุมสูตร55
13172020131วัดคลองตัน92
13272020132วัดหนองยายทรัพย์93