Type5_Opportunity_expansion_school
 
No SMIS School Tumbon Ampher Network Position School Director Name Tel.
172020002บ้านนเรศดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีผู้อำนวยการโรงเรียนนายประสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ0836934839
272020026วัดสระด่านหนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน0892372106
372020010บ้านหนองสานแตรทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนายชีวกานต์ สายนุช0810150567
472020013บ้านหนองจิกรากข่าไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมชาย เกสรสุคนธ์0817366703
572020015วัดหนองแจงไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมพงษ์ สมใจเพ็ง0983954492
672020020บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีสระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนายทนง แก้วเขียว0951899032
772020066วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)บ้านกุ่มสองพี่น้องท่าจีนรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนายนที เทียนสมบูรณ์0815874161
872020064วัดทองประดิษฐ์บางเลนสองพี่น้องนพมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนนางลักขณา ใจเที่ยงกุล0852984445
972020042บ้านหัววังบ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์0899195105
1072020045บ้านดอนตำลึงบ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนนายทินกร หอมกุล0812940267
1172020047วัดทับกระดานบ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวกัณหา คำหอมกุล0817448813
1272020081วัดพรสวรรค์หนองบ่อสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนนางนิภารัตน์ ศรีสำราญ0936414982
1372020082วัดเขาพนมนางหนองบ่อสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนนางรดาพัชร ตะพัง0922677510
1472020036วัดทุ่งคอกทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจผู้อำนวยการโรงเรียนนางอารี พวงวรินทร์0843540356
1572020079บ้านหนองจิกหนองบ่อสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจผู้อำนวยการโรงเรียนนางชูเกษม โกมุทธิยานนท์0861749324
1672020073วัดรางกร่างศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนายเอกชัย ศรีกงพาน0970745110
1772020086วัดท่าไชย(ประชานุกูล)หัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ0892562223
1872020087วัดบางบอนหัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนายสรวิศ ทนุการ0890212371
1972020112วัดกลางบ้านดอนบ้านดอนอู่ทองถ้ำเสือรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนางบุญเลิศ อาจคงหาญ0968439862
2072020113วัดยางสว่างอารมณ์บ้านดอนอู่ทองถ้ำเสือผู้อำนวยการโรงเรียนนายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์0819424131
2172020090วัดจันทราวาสกระจันอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนนายอภิวัฒน์ พิมพวง0870109189
2272020118พลับพลาไชยพลับพลาไชยอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์0908102056
2372020099วัดสระกร่างเจริญธรรมดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนายทองใบ หงษ์เวียงจันทร์0892606694
2472020100บ้านเขากำแพงดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนางดวงใจ บัวงาม0815879851
2572020105วัดจำปาบ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนางกิ่งดาว นาคเอก0923289559
2672020109บ้านทุ่งดินดำบ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนายทฤษฎี มเหษี0881891199
2772020103วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)ดอนมะเกลืออู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนางรัชฎา พงษ์ประยูร0817368542