Type4_Quality
 
No SMIS School Tumbon Ampher Network Position School Director Name Tel.
172020001อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีผู้อำนวยการโรงเรียนนางจันทิมา อัชชะสวัสดิ์0817056940
272020028วัดบ้านกรวดหนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีผู้อำนวยการโรงเรียนนางบงกชชนก กุลชนะเชาวน์0815391594
372020006บ้านทะเลบกทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนายสังเวียน มณีวงษ์0819432391
472020013บ้านหนองจิกรากข่าไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมชาย เกสรสุคนธ์0817366703
572020020บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีสระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนายทนง แก้วเขียว0951899032
672020050วัดบางสามบางตะเคียนสองพี่น้องท่าจีนผู้อำนวยการโรงเรียนนายธงชัย หลิมทิพย์0817441493
772020058วัดท่าข้ามบางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนผู้อำนวยการโรงเรียนนายนิรันดร ชนะวงศ์0861760573
872020065วัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา)บ้านกุ่มสองพี่น้องท่าจีนผู้อำนวยการโรงเรียนนางชิษยาภรณ์ ทำมาอ่อง0619806812
972020070อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัวบ้านช้างสองพี่น้องท่าจีนรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนายวันเฉลิม รูปสูง0830127262
1072020032วัดสองพี่น้องต้นตาลสองพี่น้องนพมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวจุฬาพร แก้วพวง0818033897
1172020040วัดเนินพระปรางค์เนินพระปรางค์สองพี่น้องนพมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนนางหนึ่งฤทัย พระสุทา0843172700
1272020061อนุบาลวัดดงตาลบางพลับสองพี่น้องนพมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนว่าที่ร้อยตรีสมเดช เรืองขจร0835429225
1372020064วัดทองประดิษฐ์บางเลนสองพี่น้องนพมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนนางลักขณา ใจเที่ยงกุล0852984445
1472020046วัดหัวกลับบ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนนายอนุศักดิ์ พวงธรรม0898494490
1572020078บ้านหนองกระทู้หนองบ่อสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนนายศิริ ไทยทวี0811982837
1672020031วัดดอนมะนาวดอนมะนาวสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวขวัญเรือน พละวงษ์0813025767
1772020038วัดเทพพิทักษ์ทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจผู้อำนวยการโรงเรียนนางอำนวยพร สอิ้งทอง0811924004
1872020072วัดไผ่ขาดศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนายอภิชาติ เหมฬา0845517738
1972020086วัดท่าไชย(ประชานุกูล)หัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ0892562223
2072020092บ้านเขาชานหมากจรเข้สามพันอู่ทองถ้ำเสือผู้อำนวยการโรงเรียนนางพัฒนีพร ทองลิ้ม0822981836
2172020096พานิชชีวะอุปถัมภ์เจดีย์อู่ทองถ้ำเสือผู้อำนวยการโรงเรียนนายอนันต์ ดีขำ0867857227
2272020113วัดยางสว่างอารมณ์บ้านดอนอู่ทองถ้ำเสือผู้อำนวยการโรงเรียนนายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์0819424131
2372020122วัดใหม่สิทธาวาสยุ้งทะลายอู่ทองถ้ำเสือผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวบังอร จงสมจิตต์0812939051
2472020090วัดจันทราวาสกระจันอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนนายอภิวัฒน์ พิมพวง0870109189
2572020142วัดหนองตาสามอู่ทองอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนนายประกอบ คงใจดี0946838898
2672020118พลับพลาไชยพลับพลาไชยอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์0908102056
2772020134วัดหนองหลุมหนองโอ่งอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็น0867973373
2872020100บ้านเขากำแพงดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนางดวงใจ บัวงาม0815879851
2972020105วัดจำปาบ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนางกิ่งดาว นาคเอก0923289559
3072020103วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)ดอนมะเกลืออู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนางรัชฎา พงษ์ประยูร0817368542
3172020126วัดนันทวันสระพังลานอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร0652151597
3272020131วัดคลองตันสระยายโสมอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายเศกชัย เพ็งเกร็ด0819428317