Type3_Pracharath
 
No SMIS School Tumbon Ampher Network Position School Director Name Tel.
172020002บ้านนเรศดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีผู้อำนวยการโรงเรียนนายประสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ0836934839
272020003วัดสระศรีเจริญดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวรพีนภัส ยศธนะเพิ่มพูน0936429242
372020026วัดสระด่านหนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน0892372106
472020010บ้านหนองสานแตรทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนายชีวกานต์ สายนุช0810150567
572020012วัดชีธารามไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนายวิทยา พชรสกุล0849446618
672020013บ้านหนองจิกรากข่าไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมชาย เกสรสุคนธ์0817366703
772020017บ้านสระกระโจมสระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวคณิดา พักตร์เพียงจันทร์0971535635
872020020บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีสระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนายทนง แก้วเขียว0951899032
972020050วัดบางสามบางตะเคียนสองพี่น้องท่าจีนผู้อำนวยการโรงเรียนนายธงชัย หลิมทิพย์0817441493
1072020065วัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา)บ้านกุ่มสองพี่น้องท่าจีนผู้อำนวยการโรงเรียนนางชิษยาภรณ์ ทำมาอ่อง0619806812
1172020071วัดย่านซื่อบ้านช้างสองพี่น้องท่าจีนผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวภรณพรรษ นวกวงค์0810426852
1272020032วัดสองพี่น้องต้นตาลสองพี่น้องนพมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวจุฬาพร แก้วพวง0818033897
1372020041วัดใหม่นพรัตน์เนินพระปรางค์สองพี่น้องนพมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมมาตร กลิ่นเกษร0944830898
1472020064วัดทองประดิษฐ์บางเลนสองพี่น้องนพมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนนางลักขณา ใจเที่ยงกุล0852984445
1572020038วัดเทพพิทักษ์ทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจผู้อำนวยการโรงเรียนนางอำนวยพร สอิ้งทอง0811924004
1672020072วัดไผ่ขาดศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนายอภิชาติ เหมฬา0845517738
1772020091บ้านจรเข้สามพันจรเข้สามพันอู่ทองถ้ำเสือผู้อำนวยการโรงเรียนนายตรีเพชร มากระจัน0895427939
1872020095วัดโคกยายเกตุเจดีย์อู่ทองถ้ำเสือผู้อำนวยการโรงเรียนนายรุ่ง อ่อนอินทร์0852662387
1972020122วัดใหม่สิทธาวาสยุ้งทะลายอู่ทองถ้ำเสือผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวบังอร จงสมจิตต์0812939051
2072020090วัดจันทราวาสกระจันอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนนายอภิวัฒน์ พิมพวง0870109189
2172020140วัดปทุมสราวาสอู่ทองอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนนายอดุลย์ ปัญสิงห์0837145565
2272020144อนุบาลบ้านท่าพระยาจักรอู่ทองอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนว่าที่ร้อยตรีประกฤษ โพธะนัง0810088654
2372020098วัดคีรีรัตนารามดอนคาอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางดาวรุ่ง ตาลเพชร0819435147
2472020100บ้านเขากำแพงดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนางดวงใจ บัวงาม0815879851
2572020105วัดจำปาบ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนางกิ่งดาว นาคเอก0923289559
2672020109บ้านทุ่งดินดำบ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนายทฤษฎี มเหษี0881891199
2772020103วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)ดอนมะเกลืออู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนางรัชฎา พงษ์ประยูร0817368542