No SMIS School Person Sum Student Classroom Group Tumbon Ampher Network Position School Director Name Mobile.
172020088วัดยางยี่แสกลุ่มพระยาจักรกระจันอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนนางอารีวัลย์ จำปานิล0922717930
272020089วัดสามัคคีธรรมกลุ่มพระยาจักรกระจันอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนพ.อ.อ.สุรชัย ชำนาญอักษร0871564693
372020090วัดจันทราวาสกลุ่มพระยาจักรกระจันอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนนายอภิวัฒน์ พิมพวง0870109189
472020140วัดปทุมสราวาสกลุ่มพระยาจักรอู่ทองอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนนายอดุลย์ ปัญสิงห์0837145565
572020141วัดเขาพระกลุ่มพระยาจักรอู่ทองอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสุวรรณา แก้วสระแสน0863889219
672020142วัดหนองตาสามกลุ่มพระยาจักรอู่ทองอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนนายประกอบ คงใจดี0946838898
772020143วัดช่องลมกลุ่มพระยาจักรอู่ทองอู่ทองพระยาจักรรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนางกัญจน์ชญาน์ พลอยแสงสาย0804496325
872020144อนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกลุ่มพระยาจักรอู่ทองอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนว่าที่ร้อยตรีประกฤษ โพธะนัง0810088654

    โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 32 โรงเรียน