No Code SMIS School Group Tumbon Ampher Network Position School Director Name Mobile.
1107263037072020088วัดยางยี่แสกลุ่มพระยาจักรกระจันอู่ทองพระยาจักร----------
2107263037272020089วัดสามัคคีธรรมกลุ่มพระยาจักรกระจันอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงรียนพ.อ.อ.สุรชัย ชำนาญอักษร0871564693
3107263037372020090วัดจันทราวาสกลุ่มพระยาจักรกระจันอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงรียนนายอภิวัฒน์ พิมพวง0870109189
4107263036472020140วัดปทุมสราวาสกลุ่มพระยาจักรอู่ทองอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงรียนนายอดุลย์ ปัญสิงห์0837145565
5107263036572020141วัดเขาพระกลุ่มพระยาจักรอู่ทองอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงรียนน.ส.สุวรรณา แก้วสระแสน0863889219
6107263037172020142วัดหนองตาสามกลุ่มพระยาจักรอู่ทองอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงรียนนายประกอบ คงใจดี0946838898
7107263037472020143วัดช่องลมกลุ่มพระยาจักรอู่ทองอู่ทองพระยาจักร----------
8107263036372020144อนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกลุ่มพระยาจักรอู่ทองอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงรียนนางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ0892562223

    โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2 โรงเรียน