No SMIS School Person Sum Student Classroom Group Tumbon Ampher Network Position School Director Name Mobile.
172020072วัดไผ่ขาดกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนายอภิชาติ เหมฬา0845517738
272020073วัดรางกร่างกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนายเอกชัย ศรีกงพาน0970745110
372020074วัดใหม่เพชรรัตน์กลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาววันเพ็ญ คุ้มโต0818908119
472020075บ้านหนองโพธิ์กลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์0863613027
572020076บ้านสะพังกร่างกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาววรัญภร ขยันคิด0867685435
672020077อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกูกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนายพจน ทาหนองบัว0804192693
772020083วัดดอนสงวนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญหัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนายอาคเนย์ ธัญญเจริญ0863984271
872020084วัดหัวโพธิ์กลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญหัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนายชัยรัตน์ พละเลิศ0861700881
972020085บ้านประทุนทองกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญหัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนายครรชิต ปานมุณี0614875759
1072020086วัดท่าไชย(ประชานุกูล)กลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญหัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ0892562223
1172020087วัดบางบอนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญหัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนายสรวิศ ทนุการ0890212371

    โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 32 โรงเรียน