No Code SMIS School Group Tumbon Ampher Network Position School Director Name Mobile.
1107263028572020072วัดไผ่ขาดกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงรียนนายอภิชาติ เหมฬา 0845517738
2107263028672020073วัดรางกร่างกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงรียนนายเอกชัย ศรีกงพาน0970745110
3107263028772020074วัดใหม่เพชรรัตน์กลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงรียนน.ส.วันเพ็ญ คุ้มโต0818908119
4107263030672020075บ้านหนองโพธิ์กลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงรียนนางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์0863613027
5107263030772020076บ้านสะพังกร่างกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงรียนน.ส.วรัญภร ขยันคิด0867685435
6107263030572020077อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกูกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงรียนนายธนชาติ ธนวีรเทศ0984796493
7107263027972020083วัดดอนสงวนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญหัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญรักษาการนายอาคเนย์ ธัญญเจริญ0863984271
8107263028272020084วัดหัวโพธิ์กลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญหัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงรียนนายชัยรัตน์ พละเลิศ0861700881
9107263028472020085บ้านประทุนทองกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญหัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงรียนนายครรชิต ปานมุณี0614875759
10107263028372020086วัดท่าไชย(ประชานุกูล)กลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญหัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงรียนนางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์0908102056
11107263027872020087วัดบางบอนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญหัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงรียนนายสรวิศ ทนุการ0890212371

    โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2 โรงเรียน