No SMIS School Person Sum Student Classroom Group Tumbon Ampher Network Position School Director Name Mobile.
172020093วัดปทุมวนารามกลุ่มสระยายโสมจรเข้สามพันอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายธนชาต ธนวีรเทศ0994214644
272020094บ้านรางโพธิ์กลุ่มสระยายโสมจรเข้สามพันอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวรุจิรา บุตรนาม0914155957
372020103วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)กลุ่มสระยายโสมดอนมะเกลืออู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนางรัชฎา พงษ์ประยูร0817368542
472020124วัดสระพังลานกลุ่มสระยายโสมสระพังลานอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายพรเทพ ศรีสุข0987565635
572020125วัดดอนสุโขกลุ่มสระยายโสมสระพังลานอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนางปริศนา ปัญสิงห์0818504472
672020126วัดนันทวันกลุ่มสระยายโสมสระพังลานอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร0652151597
772020127หรรษาสุจิตต์วิทยากลุ่มสระยายโสมสระพังลานอู่ทองสระยายโสมรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนางสาวประภา มะลินิล0890190631
872020128วัดบ่อคู่กลุ่มสระยายโสมสระยายโสมอู่ทองสระยายโสมรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนายนริศ บุษมาโร0807924142
972020129วัดสระยายโสมกลุ่มสระยายโสมสระยายโสมอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายเจษฎา สุขศรีดา0944285050
1072020130วัดใหม่ปทุมสูตรกลุ่มสระยายโสมสระยายโสมอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุทธิบัญชา มหาเมฆ0888962669
1172020131วัดคลองตันกลุ่มสระยายโสมสระยายโสมอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายเศกชัย เพ็งเกร็ด0819428317
1272020132วัดหนองยายทรัพย์กลุ่มสระยายโสมสระยายโสมอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนางชุฒิณี หอมสุวรรณ0631594751

    โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 32 โรงเรียน