No Code SMIS School Group Tumbon Ampher Network Position School Director Name Mobile.
1107263038272020099วัดสระกร่างเจริญธรรมกลุ่มรอยพระพุทธบาทดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงรียนนายทองใบ หงษ์เวียงจันทร์0892606694
2107263041772020100บ้านเขากำแพงกลุ่มรอยพระพุทธบาทดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงรียนนางดวงใจ บัวงาม0815879851
3107263041872020101วัดห้วยคู้สามัคคีกลุ่มรอยพระพุทธบาทดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทรักษาการนางกนกวรรณ จันทร์มณี 0916082439
4107263041972020102บ้านโป่งพรานอินทร์กลุ่มรอยพระพุทธบาทดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาท----------
5107263038672020105วัดจำปากลุ่มรอยพระพุทธบาทบ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงรียนนางกิ่งดาว นาคเอก0923289559
6107263038772020106วัดโพธิ์เขียวกลุ่มรอยพระพุทธบาทบ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงรียนนายนำศักดิ์ หอมชื่น0623616393
7107263038872020107วัดกกม่วงกลุ่มรอยพระพุทธบาทบ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงรียนนายภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์0841212406
8107263038972020108บ้านสระบัวทองกลุ่มรอยพระพุทธบาทบ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงรียนนางจันทร์เพ็ญ โยธาฤทธิ์0871549768
9107263039072020109บ้านทุ่งดินดำกลุ่มรอยพระพุทธบาทบ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงรียนนายทฤษฎี มเหสี0881891199
10107263041672020114วัดเขาดีสลักกลุ่มรอยพระพุทธบาทพลับพลาไชยอู่ทองรอยพระพุทธบาทรักษาการนางสาวสุพิศ นนท์แก้ว0812917112
11107263041472020115วัดคีรีเจริญผลกลุ่มรอยพระพุทธบาทพลับพลาไชยอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงรียนน.ส.พรพรรณ ชาวลุ่มบัว0629896389

    โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2 โรงเรียน