No Code SMIS School Group Tumbon Ampher Network Position School Director Name Mobile.
1107263038072020097วัดโภคารามกลุ่มโภคารามดอนคาอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงรียนน.ส.นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ (ดร.)0935466419
2107263038172020098วัดคีรีรัตนารามกลุ่มโภคารามดอนคาอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงรียนนางดาวรุ่ง ตาลเพชร0819435147
3107263038372020117วัดโพธิ์ทองเจริญกลุ่มโภคารามพลับพลาไชยอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงรียนนายพิสิฐ สุนทรวิภาต0811960001
4107263038472020118พลับพลาไชยกลุ่มโภคารามพลับพลาไชยอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงรียนน.ส.ณัฐกานต์ อยู่เย็น0867973373
5107263038572020119บ้านหนองกุฏิกลุ่มโภคารามพลับพลาไชยอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงรียนน.ส.ณัฐพร แสงภู่0957534848
6107263042072020133บ้านห้วยหินกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามรักษาการนางเกศสุดา ศรีเหรา 0659241553
7107263037872020134วัดหนองหลุมกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามรักษาการนางสาวเปรมิณทร์ กล้าหาญ 0966492963
8107263037972020135บ้านหนองแหนกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงรียนนางอุทัยวรรณ ฉิมทองดี0899943105
9107263036672020136วัดโคกสำโรงกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามรักษาการนางวันเพ็ญ แก้ววิชิต 0818800500
10107263036972020138วัดคณฑีกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงรียนน.ส.ขวัญพีรากร แซ่ตั้น0846197535
11107263037772020139วัดบ้านหนองโอ่งกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามรักษาการนายธวัชชัย เสสังงาม0890491776

    โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2 โรงเรียน