No SMIS School Person Sum Student Classroom Group Tumbon Ampher Network Position School Director Name Mobile.
172020097วัดโภคารามกลุ่มโภคารามดอนคาอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันท์0935466419
272020098วัดคีรีรัตนารามกลุ่มโภคารามดอนคาอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางดาวรุ่ง ตาลเพชร0819435147
372020117วัดโพธิ์ทองเจริญกลุ่มโภคารามพลับพลาไชยอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนายพิสิฐ สุนทรวิภาต0811960001
472020118พลับพลาไชยกลุ่มโภคารามพลับพลาไชยอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์0908102056
572020119บ้านหนองกุฏิกลุ่มโภคารามพลับพลาไชยอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวณัฐพร แสงภู่0957534848
672020133บ้านห้วยหินกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนางเกศสุดา ศรีเหรา0659241553
772020134วัดหนองหลุมกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็น0867973373
872020135บ้านหนองแหนกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางอุทัยวรรณ ฉิมทองดี0899943105
972020136วัดโคกสำโรงกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวขวัญพีรากร แซ่ตั้น0846197535
1072020137วัดคอกวัว(ควบรวม โรงเรียนบ้านเขากำแพง)กลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคาราม----------
1172020138วัดคณฑีกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนางมะลิ แก้ววิชิต0895504898
1272020139วัดบ้านหนองโอ่งกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนายธวัชชัย เสสังงาม0890491776

    โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 32 โรงเรียน