No SMIS School Person Sum Student Classroom Group Tumbon Ampher Network Position School Director Name Mobile.
172020001อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถีดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีผู้อำนวยการโรงเรียนนางจันทิมา อัชชะสวัสดิ์0817056940
272020002บ้านนเรศกลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถีดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีผู้อำนวยการโรงเรียนนายประสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ0836934839
372020003วัดสระศรีเจริญกลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถีดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวรพีนภัส ยศธนะเพิ่มพูน0936429242
472020004วัดราษฎรบำรุงกลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถีดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนางสาวเบญจวรรณ อนุรักษ์จันทรา0860021695
572020005วัดหนองหลอดกลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถีดอนเจดีย์ดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมปอง สุภาภา0898369500
672020023บ้านห้วยม้าลอยกลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถีหนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีผู้อำนวยการโรงเรียนนายประเยียน สุนทรวิภาต0810180183
772020025บ้านโคกหม้อกลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถีหนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีผู้อำนวยการโรงเรียนนายชูศักดิ์ โชติพันธุ์0874099852
872020026วัดสระด่านกลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถีหนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน0892372106
972020028วัดบ้านกรวดกลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถีหนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีผู้อำนวยการโรงเรียนนางบงกชชนก กุลชนะเชาวน์0815391594
1072020029วัดท่ากุ่มกลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถีหนองสาหร่ายดอนเจดีย์เจดีย์ยุทธหัตถีรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนางสุริยา ศรีชมภู 0822462747
1172020006บ้านทะเลบกกลุ่มนเรศวรทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนายสังเวียน มณีวงษ์0819432391
1272020007บ้านสระหลวงกลุ่มนเรศวรทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนายรณชัย ทิพย์อุทัย0909613291
1372020008บ้านบ่อสำราญกลุ่มนเรศวรทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนว่าที่ร้อยตรีนิยม โพธิ์ทอง0897179013
1472020009บ้านหนองแขมกลุ่มนเรศวรทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนายประจวบ สังขวรรณ0819865155
1572020010บ้านหนองสานแตรกลุ่มนเรศวรทะเลบกดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนายชีวกานต์ สายนุช0810150567
1672020011วัดธัญญวารี(ควบรวม โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า)กลุ่มนเรศวรไร่รถดอนเจดีย์นเรศวร----------
1772020012วัดชีธารามกลุ่มนเรศวรไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนายวิทยา พชรสกุล0849446618
1872020013บ้านหนองจิกรากข่ากลุ่มนเรศวรไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมชาย เกสรสุคนธ์0817366703
1972020014บ้านดงกะเชากลุ่มนเรศวรไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนางสาวจันทิมา ปิ่นสกุล0871945652
2072020015วัดหนองแจงกลุ่มนเรศวรไร่รถดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมพงษ์ สมใจเพ็ง0983954492
2172020016บ้านหนองฝ้ายกลุ่มนเรศวรสระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนางพรภัสส์ษา สินปกรณ์กุล0633366698
2272020017บ้านสระกระโจมกลุ่มนเรศวรสระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวคณิดา พักตร์เพียงจันทร์0971535635
2372020018บ้านยมเบือกลุ่มนเรศวรสระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนางสาวชบา ดอกพุฒ0966544916
2472020019บ้านหนองสลัดไดกลุ่มนเรศวรสระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวรุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์0813787309
2572020020บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกลุ่มนเรศวรสระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรผู้อำนวยการโรงเรียนนายทนง แก้วเขียว0951899032
2672020021บ้านหัวเขากลุ่มนเรศวรสระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนางขนิษฐา สมใจเพ็ง0870746017
2772020022บ้านดอนกลางกลุ่มนเรศวรสระกระโจมดอนเจดีย์นเรศวรรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนางสาวพรทิชา ผลทวีทรัพย์0890632984
2872020050วัดบางสามกลุ่มท่าจีนบางตะเคียนสองพี่น้องท่าจีนผู้อำนวยการโรงเรียนนายธงชัย หลิมทิพย์0817441493
2972020052บ้านโคก 7 ลูกกลุ่มท่าจีนบางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนผู้อำนวยการโรงเรียนนายหัสพงศ์ รักวงษ์ไทย0855326519
3072020053วัดใหม่บำรุงธรรมกลุ่มท่าจีนบางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนผู้อำนวยการโรงเรียนนายศิวสันต์ สิงหะหล้า0862643895
3172020056สองพี่น้องกลุ่มท่าจีนบางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนายรัชพล ไวสาริกรรม0901570759
3272020057วัดไชยนาราษฎร์กลุ่มท่าจีนบางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนผู้อำนวยการโรงเรียนนายณัฐ น้อยอุทัย0901276475
3372020058วัดท่าข้ามกลุ่มท่าจีนบางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนผู้อำนวยการโรงเรียนนายนิรันดร ชนะวงศ์0861760573
3472020059บ้านไผ่ตาโม้กลุ่มท่าจีนบางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนผู้อำนวยการโรงเรียนว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ ภูถาวร0886522414
3572020060วัดไผ่โรงวัวกลุ่มท่าจีนบางตาเถรสองพี่น้องท่าจีนผู้อำนวยการโรงเรียนนางนันทยา ใจตรง0819432401
3672020065วัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา)กลุ่มท่าจีนบ้านกุ่มสองพี่น้องท่าจีนผู้อำนวยการโรงเรียนนางชิษยาภรณ์ ทำมาอ่อง0619806812
3772020066วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)กลุ่มท่าจีนบ้านกุ่มสองพี่น้องท่าจีนรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนายนที เทียนสมบูรณ์0815874161
3872020067วัดสว่างอารมณ์กลุ่มท่าจีนบ้านกุ่มสองพี่น้องท่าจีนรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนายวิโรจน์ อยู่วนิชชานนท์0860002960
3972020069วัดลาดประทุมทองกลุ่มท่าจีนบ้านช้างสองพี่น้องท่าจีนผู้อำนวยการโรงเรียนนายธิวา ดิษฐกระจันทร์0810120902
4072020070อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัวกลุ่มท่าจีนบ้านช้างสองพี่น้องท่าจีนรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนายวันเฉลิม รูปสูง0830127262
4172020071วัดย่านซื่อกลุ่มท่าจีนบ้านช้างสองพี่น้องท่าจีนผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวภรณพรรษ นวกวงค์0810426852
4272020032วัดสองพี่น้องกลุ่มนพมิตรต้นตาลสองพี่น้องนพมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวจุฬาพร แก้วพวง0818033897
4372020033บ้านโคกงูเห่ากลุ่มนพมิตรต้นตาลสองพี่น้องนพมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนนางสมพร แสงแก้ว0813843788
4472020040วัดเนินพระปรางค์กลุ่มนพมิตรเนินพระปรางค์สองพี่น้องนพมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนนางหนึ่งฤทัย พระสุทา0843172700
4572020041วัดใหม่นพรัตน์กลุ่มนพมิตรเนินพระปรางค์สองพี่น้องนพมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมมาตร กลิ่นเกษร0944830898
4672020051วัดสำเภาทองกลุ่มนพมิตรบางตะเคียนสองพี่น้องนพมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนนางสุขกมล​ จันทรเนตร0952491329
4772020061อนุบาลวัดดงตาลกลุ่มนพมิตรบางพลับสองพี่น้องนพมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนว่าที่ร้อยตรีสมเดช เรืองขจร0835429225
4872020062วัดท่าจัดกลุ่มนพมิตรบางพลับสองพี่น้องนพมิตรรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนางสาวณัฐญา จิ๋วเชื้อพันธุ์0882337956
4972020063วัดใหม่พิบูลย์ผลกลุ่มนพมิตรบางเลนสองพี่น้องนพมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนนายทศพร รุ่งแสง0815522407
5072020064วัดทองประดิษฐ์กลุ่มนพมิตรบางเลนสองพี่น้องนพมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนนางลักขณา ใจเที่ยงกุล0852984445
5172020042บ้านหัววังกลุ่มบ่อสุพรรณบ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์0899195105
5272020043บ้านหนองเฝ้ากลุ่มบ่อสุพรรณบ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนนายพชรวรรษ มากระจัน0899935565
5372020044บ้านหนองกระดี่กลุ่มบ่อสุพรรณบ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสุพัชตรา อุ่นอารมณ์เลิศ0852935944
5472020045บ้านดอนตำลึงกลุ่มบ่อสุพรรณบ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนนายทินกร หอมกุล0812940267
5572020046วัดหัวกลับกลุ่มบ่อสุพรรณบ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนนายอนุศักดิ์ พวงธรรม0898494490
5672020047วัดทับกระดานกลุ่มบ่อสุพรรณบ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวกัณหา คำหอมกุล0817448813
5772020048วัดเวฬุวันกลุ่มบ่อสุพรรณบ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนนายอดิเรก นิลเปี่ยม0837094430
5872020049วัดหนองพันเทากลุ่มบ่อสุพรรณบ่อสุพรรณสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์0819199737
5972020078บ้านหนองกระทู้กลุ่มบ่อสุพรรณหนองบ่อสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนนายศิริ ไทยทวี0811982837
6072020081วัดพรสวรรค์กลุ่มบ่อสุพรรณหนองบ่อสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนนางนิภารัตน์ ศรีสำราญ0936414982
6172020082วัดเขาพนมนางกลุ่มบ่อสุพรรณหนองบ่อสองพี่น้องบ่อสุพรรณ-หนองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนนางรดาพัชร ตะพัง0922677510
6272020030วัดศรีเฉลิมเขตกลุ่มสุวรรณสาธุกิจดอนมะนาวสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจผู้อำนวยการโรงเรียนนายนุกูล รัมมิตร0922607666
6372020031วัดดอนมะนาวกลุ่มสุวรรณสาธุกิจดอนมะนาวสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวขวัญเรือน พละวงษ์0813025767
6472020034บ้านบัวขาวกลุ่มสุวรรณสาธุกิจทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจผู้อำนวยการโรงเรียนนายพงศกร เมฆฉาย0843684331
6572020035บ้านหนองวัลย์เปรียงกลุ่มสุวรรณสาธุกิจทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจผู้อำนวยการโรงเรียนนายจิรวิทย์ มาสิกะ0902951495
6672020036วัดทุ่งคอกกลุ่มสุวรรณสาธุกิจทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจผู้อำนวยการโรงเรียนนางอารี พวงวรินทร์0843540356
6772020037วัดทุ่งเข็นกลุ่มสุวรรณสาธุกิจทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจผู้อำนวยการโรงเรียนนายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล0637825848
6872020038วัดเทพพิทักษ์กลุ่มสุวรรณสาธุกิจทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจผู้อำนวยการโรงเรียนนางอำนวยพร สอิ้งทอง0811924004
6972020039บ้านโป่งกลุ่มสุวรรณสาธุกิจทุ่งคอกสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจผู้อำนวยการโรงเรียนนายคมสัน สุวรรณโท0847388962
7072020079บ้านหนองจิกกลุ่มสุวรรณสาธุกิจหนองบ่อสองพี่น้องสุวรรณสาธุกิจผู้อำนวยการโรงเรียนนางชูเกษม โกมุทธิยานนท์0861749324
7172020072วัดไผ่ขาดกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนายอภิชาติ เหมฬา0845517738
7272020073วัดรางกร่างกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนายเอกชัย ศรีกงพาน0970745110
7372020074วัดใหม่เพชรรัตน์กลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาววันเพ็ญ คุ้มโต0818908119
7472020075บ้านหนองโพธิ์กลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์0863613027
7572020076บ้านสะพังกร่างกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาววรัญภร ขยันคิด0867685435
7672020077อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกูกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญศรีสำราญสองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนายพจน ทาหนองบัว0804192693
7772020083วัดดอนสงวนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญหัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนายอาคเนย์ ธัญญเจริญ0863984271
7872020084วัดหัวโพธิ์กลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญหัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนายชัยรัตน์ พละเลิศ0861700881
7972020085บ้านประทุนทองกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญหัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนายครรชิต ปานมุณี0614875759
8072020086วัดท่าไชย(ประชานุกูล)กลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญหัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ0892562223
8172020087วัดบางบอนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญหัวโพธิ์สองพี่น้องหัวโพธิ์ศรีสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนายสรวิศ ทนุการ0890212371
8272020091บ้านจรเข้สามพันกลุ่มถ้ำเสือจรเข้สามพันอู่ทองถ้ำเสือผู้อำนวยการโรงเรียนนายตรีเพชร มากระจัน0895427939
8372020092บ้านเขาชานหมากกลุ่มถ้ำเสือจรเข้สามพันอู่ทองถ้ำเสือผู้อำนวยการโรงเรียนนางพัฒนีพร ทองลิ้ม0822981836
8472020095วัดโคกยายเกตุกลุ่มถ้ำเสือเจดีย์อู่ทองถ้ำเสือผู้อำนวยการโรงเรียนนายรุ่ง อ่อนอินทร์0852662387
8572020096พานิชชีวะอุปถัมภ์กลุ่มถ้ำเสือเจดีย์อู่ทองถ้ำเสือผู้อำนวยการโรงเรียนนายอนันต์ ดีขำ0867857227
8672020110วัดศรีสร้อยเพชรกลุ่มถ้ำเสือบ้านดอนอู่ทองถ้ำเสือรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนายจักรกฤษณ์ ศุภสุข0808412563
8772020111บ้านหัวทำนบกลุ่มถ้ำเสือบ้านดอนอู่ทองถ้ำเสือผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวฐรดา ไกรเพชร0857649956
8872020112วัดกลางบ้านดอนกลุ่มถ้ำเสือบ้านดอนอู่ทองถ้ำเสือรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนางบุญเลิศ อาจคงหาญ0968439862
8972020113วัดยางสว่างอารมณ์กลุ่มถ้ำเสือบ้านดอนอู่ทองถ้ำเสือผู้อำนวยการโรงเรียนนายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์0819424131
9072020122วัดใหม่สิทธาวาสกลุ่มถ้ำเสือยุ้งทะลายอู่ทองถ้ำเสือผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวบังอร จงสมจิตต์0812939051
9172020123บ้านดอนพุทรากลุ่มถ้ำเสือยุ้งทะลายอู่ทองถ้ำเสือผู้อำนวยการโรงเรียนนางเปมิกา นกแก้ว0982263644
9272020088วัดยางยี่แสกลุ่มพระยาจักรกระจันอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนนางอารีวัลย์ จำปานิล0922717930
9372020089วัดสามัคคีธรรมกลุ่มพระยาจักรกระจันอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนพ.อ.อ.สุรชัย ชำนาญอักษร0871564693
9472020090วัดจันทราวาสกลุ่มพระยาจักรกระจันอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนนายอภิวัฒน์ พิมพวง0870109189
9572020140วัดปทุมสราวาสกลุ่มพระยาจักรอู่ทองอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนนายอดุลย์ ปัญสิงห์0837145565
9672020141วัดเขาพระกลุ่มพระยาจักรอู่ทองอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสุวรรณา แก้วสระแสน0863889219
9772020142วัดหนองตาสามกลุ่มพระยาจักรอู่ทองอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนนายประกอบ คงใจดี0946838898
9872020143วัดช่องลมกลุ่มพระยาจักรอู่ทองอู่ทองพระยาจักรรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนางกัญจน์ชญาน์ พลอยแสงสาย0804496325
9972020144อนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกลุ่มพระยาจักรอู่ทองอู่ทองพระยาจักรผู้อำนวยการโรงเรียนว่าที่ร้อยตรีประกฤษ โพธะนัง0810088654
10072020097วัดโภคารามกลุ่มโภคารามดอนคาอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันท์0935466419
10172020098วัดคีรีรัตนารามกลุ่มโภคารามดอนคาอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางดาวรุ่ง ตาลเพชร0819435147
10272020117วัดโพธิ์ทองเจริญกลุ่มโภคารามพลับพลาไชยอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนายพิสิฐ สุนทรวิภาต0811960001
10372020118พลับพลาไชยกลุ่มโภคารามพลับพลาไชยอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์0908102056
10472020119บ้านหนองกุฏิกลุ่มโภคารามพลับพลาไชยอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวณัฐพร แสงภู่0957534848
10572020133บ้านห้วยหินกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนางเกศสุดา ศรีเหรา0659241553
10672020134วัดหนองหลุมกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็น0867973373
10772020135บ้านหนองแหนกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางอุทัยวรรณ ฉิมทองดี0899943105
10872020136วัดโคกสำโรงกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวขวัญพีรากร แซ่ตั้น0846197535
10972020137วัดคอกวัว(ควบรวม โรงเรียนบ้านเขากำแพง)กลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคาราม----------
11072020138วัดคณฑีกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนางมะลิ แก้ววิชิต0895504898
11172020139วัดบ้านหนองโอ่งกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนายธวัชชัย เสสังงาม0890491776
11272020099วัดสระกร่างเจริญธรรมกลุ่มรอยพระพุทธบาทดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนายทองใบ หงษ์เวียงจันทร์0892606694
11372020100บ้านเขากำแพงกลุ่มรอยพระพุทธบาทดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนางดวงใจ บัวงาม0815879851
11472020101วัดห้วยคู้สามัคคีกลุ่มรอยพระพุทธบาทดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนางอมรรัตน์ ชีพนุรัตน์0815611207
11572020102บ้านโป่งพรานอินทร์กลุ่มรอยพระพุทธบาทดอนคาอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนายธวัชชัย หมื่นไธสง0898305120
11672020105วัดจำปากลุ่มรอยพระพุทธบาทบ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนางกิ่งดาว นาคเอก0923289559
11772020106วัดโพธิ์เขียวกลุ่มรอยพระพุทธบาทบ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนายนำศักดิ์ หอมชื่น0623616393
11872020107วัดกกม่วงกลุ่มรอยพระพุทธบาทบ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนายภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์0841212406
11972020108บ้านสระบัวทองกลุ่มรอยพระพุทธบาทบ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนางจันทร์เพ็ญ โยธาฤทธิ์0871549768
12072020109บ้านทุ่งดินดำกลุ่มรอยพระพุทธบาทบ้านโข้งอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนายทฤษฎี มเหษี0881891199
12172020114วัดเขาดีสลักกลุ่มรอยพระพุทธบาทพลับพลาไชยอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนางศศินันท์​ เสน​แก้ว​0815767489
12272020115วัดคีรีเจริญผลกลุ่มรอยพระพุทธบาทพลับพลาไชยอู่ทองรอยพระพุทธบาทผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวพรพรรณ ชาวลุ่มบัว0629896389
12372020093วัดปทุมวนารามกลุ่มสระยายโสมจรเข้สามพันอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายธนชาต ธนวีรเทศ0994214644
12472020094บ้านรางโพธิ์กลุ่มสระยายโสมจรเข้สามพันอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวรุจิรา บุตรนาม0914155957
12572020103วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)กลุ่มสระยายโสมดอนมะเกลืออู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนางรัชฎา พงษ์ประยูร0817368542
12672020124วัดสระพังลานกลุ่มสระยายโสมสระพังลานอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายพรเทพ ศรีสุข0987565635
12772020125วัดดอนสุโขกลุ่มสระยายโสมสระพังลานอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนางปริศนา ปัญสิงห์0818504472
12872020126วัดนันทวันกลุ่มสระยายโสมสระพังลานอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร0652151597
12972020127หรรษาสุจิตต์วิทยากลุ่มสระยายโสมสระพังลานอู่ทองสระยายโสมรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนางสาวประภา มะลินิล0890190631
13072020128วัดบ่อคู่กลุ่มสระยายโสมสระยายโสมอู่ทองสระยายโสมรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนายนริศ บุษมาโร0807924142
13172020129วัดสระยายโสมกลุ่มสระยายโสมสระยายโสมอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายเจษฎา สุขศรีดา0944285050
13272020130วัดใหม่ปทุมสูตรกลุ่มสระยายโสมสระยายโสมอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุทธิบัญชา มหาเมฆ0888962669
13372020131วัดคลองตันกลุ่มสระยายโสมสระยายโสมอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายเศกชัย เพ็งเกร็ด0819428317
13472020132วัดหนองยายทรัพย์กลุ่มสระยายโสมสระยายโสมอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนางชุฒิณี หอมสุวรรณ0631594751

    โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 32 โรงเรียน