หน้าดาวน์โหลด

สื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็ก ปฐมวัย

ที่ ดอนเจดีย์ สองพี่น้อง อู่ทอง
1 กลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถี กลุ่มท่าจีน กลุ่มถ้ำเสือ
2 กลุ่มนเรศวร กลุ่มนพมิตร กลุ่มพระยาจักร
3   กลุ่มบ่อสุพรรณ-หนองบ่อ กลุ่มโภคาราม
4   กลุ่มสุวรรณสาธุกิจ กลุ่มรอยพระพุทธบาท
5   กลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญ กลุ่มสระยายโสม
 1. ประชุมชี้แจงกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  1. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
  2. PowerPoint Presentation ประกอบการประชุม ดาวน์โหลด
  3. PowerPoint Slide Show ประกอบการประชุม ดาวน์โหลด
  4. คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด
  5. จำนวนห้องสอบ RT (ป.1)สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
 2. แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
 1. ประชุมชี้แจงกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  1. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
  2. PowerPoint Presentation ประกอบการประชุม ดาวน์โหลด
  3. PowerPoint Slide Show ประกอบการประชุม ดาวน์โหลด
  4. คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด
  5. จำนวนห้องสอบ RT (ป.1)สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
 2. แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
 3. แบบพัฒนาการอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.3
  1. ปก  ดาวน์โหลด
  2. คำนำ - สารบัญ  ดาวน์โหลด
  3. เนื้อหา  ดาวน์โหลด
 4. แบบพัฒนาการอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.2
  1. ปก ดาวน์โหลด
  2. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน ดาวน์โหลด
  3. ท ๑.๑ การอ่าน ดาวน์โหลด
  4. ท ๒.๑ ป.๒/๑ คัดลายมือจากบัญชีคำศัพท์ ป.๒ ชุดที่ ๑ ดาวน์โหลด
  5. ท ๒.๑ ป.๒/๑ คัดลายมือ ป.๒ ชุดที่ ๒ ดาวน์โหลด
  6. ท ๒.๑ ป.๒/๒ การเขียนจากประสบการณ์ ป.๒ ดาวน์โหลด
  7. ท ๒.๑ ป.๒/๓ การเขียนตามจินตนาการ ป.๒ ดาวน์โหลด
  8. สื่อการสอน การพูดสื่อสารได้ถูกต้องชัดเจน ท๓.๑ ป.๒/๖ ดาวน์โหลด
  9. สื่อการสอนสาระ การฟัง การดูการพูด ท๓.๑ ป.๒/๒ - ๒/๕ ดาวน์โหลด
  10. ท๔.๑ ป.๒/๒ ทบทวนการใช้หลักภาษาไทย ดาวน์โหลด
  11. ท๔.๑ ป.๒/๓ หลักการแต่งประโยค ดาวน์โหลด
  12. ท๔.๑ ป.๒/๔ คำคล้องจอง ดาวน์โหลด
  13. ตัวชี้วัด ท๕.๑ ป.๒/๑ ดาวน์โหลด
  14. ตัวชี้วัด ท๕.๑ ป.๒/๒ ดาวน์โหลด
  15. ตัวชี้วัด ท๕.๑ ป.๒/๓ ดาวน์โหลด
  16. บรรณานุกรม ดาวน์โหลด
 5. แบบพัฒนาการอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.1
  1. หน้าปก  ดาวน์โหลด
  2. คำนำ  ดาวน์โหลด  
  3. สารบัญ    ดาวน์โหลด 
  4. กิตติกรรมประกาศ  ดาวน์โหลด
  5. รหัสตัวชี้วัด ดาวน์โหลด
  6. พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไทย ดาวน์โหลด 
  7. แบบฝึกสระ อะ  ดาวน์โหลด
  8. แบบฝึกสระ อา  ดาวน์โหลด
  9. แบบฝึกสระ อี  ดาวน์โหลด
  10. แบบฝึกสระ อึ  ดาวน์โหลด
  11. แบบฝึกสระ อือ  ดาวน์โหลด
  12. แบบฝึกสระ อุ  ดาวน์โหลด
  13. แบบฝึกอ่านสระ อู ดาวน์โหลด
  14. แบบฝึกอ่านสระ เอะ ดาวน์โหลด
  15. แบบฝึกอ่านสระ เอะ ดาวน์โหลด
  16. แบบฝึกสระ เอ  ดาวน์โหลด
  17. แบบฝึกสระ แอะ ดาวน์โหลด
  18. แบบฝึกสระ แอ  ดาวน์โหลด
  19. แบบฝึกสระ โอะ ดาวน์โหลด
  20. แบบฝึกสระ โอ ดาวน์โหลด
  21. แบบฝึกสระ เอาะ ดาวน์โหลด
  22. แบบฝึกสระ ออ ดาวน์โหลด
  23. แบบฝึกสระ เออะ ดาวน์โหลด
  24. แบบฝึกสระ เออ ดาวน์โหลด
  25. แบบฝึกสระ เอียะ  ดาวน์โหลด
  26. แบบฝึกสระ เอีย ดาวน์โหลด
  27. แบบฝึกสระ เอีอะ ดาวน์โหลด
  28. แบบฝึกสระ เอือ ดาวน์โหลด
  29. แบบฝึกสระ อัวะ ดาวน์โหลด
  30. แบบฝึกสระ อัว ดาวน์โหลด
  31. แบบฝึกสระ อำ ดาวน์โหลด
  32. แบบฝึกสระ ใอ ดาวน์โหลด
  33. แบบฝึกสระไอ  ดาวน์โหลด
  34. แบบฝึกสระ เอา  ดาวน์โหลด
  35. บรรณานุกรม  ดาวน์โหลด
  36. คณะผู้จัดทำ  ดาวน์โหลด
 6. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
 7. การเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
 8. สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
 9. (แบบที่ 2) ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
  1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ดาวน์โหลด
  2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ดาวน์โหลด
  3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ดาวน์โหลด
  4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ดาวน์โหลด
  5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ดาวน์โหลด
  6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ดาวน์โหลด
  7. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ดาวน์โหลด
  8. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ดาวน์โหลด
  9. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ดาวน์โหลด
  10. หน้าปก  ดาวน์โหลด
 10. (แบบที่ 1) ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดาวน์โหลด
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ดาวน์โหลด
  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ดาวน์โหลด
  5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดาวน์โหลด
  6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดาวน์โหลด
  7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ดาวน์โหลด
  8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ดาวน์โหลด
  9. หน้าปก ดาวน์โหลด
 11. เกียรติบัตรการแข่งขันภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
  1. เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน  ดาวน์โหลด
  2. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน  ดาวน์โหลด
  3. เกียรติบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ดาวน์โหลด
  4. เกียรติบัตรเรียงความครูผู้สอนภาษาไทย  ดาวน์โหลด
  5. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้ไปแข่งขันระดับประเทศ  ดาวน์โหลด
  6. เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้ไปแข่งขันระดับประเทศ ดาวน์โหลด
 12. ผลการประเมินการอ่านการเขียน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด(10)
 13. ผลการประเมินการอ่านการเขียน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด(10)
 14. ผลการประเมินการอ่านการเขียน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด(10)
 15. ผลการประเมินการอ่านการเขียน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด(10)
 16. ผลการทดสอบO-NET ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด(10)