วัน/เดือน/ปี ภาพกิจกรรม   อธิบาย
2022-09-05 09:00:00         วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565 นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จำนวน 20 โรงเรียน
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
ภาพประกอบ 3 
ภาพประกอบ 4 
ภาพประกอบ 5 
 
2022-09-05 08:00:00         วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565 นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมทวารวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย จำนวน 132 โรงเรียน
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
ภาพประกอบ 3 
ภาพประกอบ 4 
ภาพประกอบ 5 
ภาพประกอบ 6 
 
2022-07-25 09:00:00         วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โดย ดร.จันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับผอ.จุฑามาส คล้ายสุบรรณ ผอ.รร.อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ผอ.นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ ผอ.รร.วัดโภคาราม คณะครูและคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิจารณาตัดสินผลงานนวัตกรรม (Best Pratice ) กิจกรรมถอดบทเรียนโรงเรียนสุจริตตามโครงการโรงเรียนสุจริต สพฐ. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานศึกษาที่จะเป็นตัวแทน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อนำเสนอ สพฐ. ต่อไป
ภาพประกอบ 1 
 
2022-07-22 09:00:00         กลุ่มนิเทศ สพป.สุพรรณบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำ ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิด STREAM เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ขอขอบคุณคณะทำงาน มหาวิทยาลัยฯ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูที่ได้ให้ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาการศึกษาของเราให้ก้าวหน้าต่อไป ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
ภาพประกอบ 1 
 
2022-07-21 09:00:00         วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 กลุ่มนิเทศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ บริษัทสร้างการดี ของโรงเรียนในสังกัด รอบชิงชนะเลิศตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม DL-ICT สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 1 
 
2022-06-25 09:00:00         วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 สพป.สุพรรณบุรี เขต2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU เพื่อพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทยด้านการสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้ แบบ active learning โดยบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม โดยการประสานงาน ของ น.ส.จุฑามาศ วงศ์แสง และ น.ส.นวรัตน์ พูนใย ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 1 
 
2022-06-23 09:00:00         วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 น.ส.ปราณีย์ เอกมอญ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะทำงานการดำเนินการวิเคราะห์ SAR ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อสรุปข้อมูลและสะท้อนผลการจัดการดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัด
ภาพประกอบ 1 
 
2022-06-17 09:00:00         วันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา และ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สุพรรณบุรี ) ระยะที่ 1 โรงเรียนในสังกัดอำเภออู่ทอง ณ โรงแรมไมดา ริสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยการประสานงานของ ดร.สุมาลี สุธีกุล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาพประกอบ 1 
 
2022-06-07 09:00:00         วันที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมรับฟังข้อแนะนำของคณะกรรมการ Coaching ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ของ นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 1 
 
2022-06-06 09:00:00         วันที่ 6 มิถุนายน 2565 คณะศึกษานิเทศก์ร่วมรับฟังการประเมินผลงานทางวิชาการของท่าน ผอ.เผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 1 
 
2022-05-31 09:00:00         วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อบรมโครงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ Jolly Learning สำหรับโรงเรียนนำร่อง (Pilot School) จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล
ภาพประกอบ 1 
 
2022-04-26 09:00:00         โครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2565 (โรงเรียนอนุบาลบ้านเขากำแพง และเครือข่าย)
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
 
2022-04-26 09:00:00         โครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
ภาพประกอบ 3 
ภาพประกอบ 4 
ภาพประกอบ 5 
 
2021-11-17 09:00:03         วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 และร่วมกันวางแผน กำหนดทิศทาง แนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
 
2021-10-12 10:09:17         สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 จัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริ ให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/377578/?fbclid=IwAR0wxC3MsQF4qy35csiwGO0f5VKKa4Nd4Vz0kTbfrHYZvovOT-TrtG6gBtQ
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
 
2021-09-10 13:24:36         วันที่ 10 กันยายน 2564 นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการ(ทีมงานฅนต้นน้ำ)จัดทำงานวิจัยเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการขยะของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนวัดคณฑี รับฟังผลการดำเนินงานและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมงาน วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ ๑. เพื่อศึกษาผลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการขยะ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ๒. เพื่อเปรียบเทียบผลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการขยะของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา การจัดทำวิจัยในครั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการของสถานศึกษาในสังกัดต่อไป
ภาพประกอบ 1 
 
2021-09-02 13:48:57         วันที่ 2 - 3 กันยายน 2564 ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านหัววัง ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2) โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ประเภทโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี(ประชารัฐ) 3) บ้านหนองฝ้าย ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก น้อยกว่า 120 คน
ภาพประกอบ 1 
 
2021-09-01 14:00:39         1 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ประกวดผลงาน/นวัตกรรม/การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)ด้านการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2564 โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านระบบ Zoom Meeting
ภาพประกอบ 1 
 
2021-08-21 14:40:24         วันที่ 21 สิงหาคม 2564 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 จัดอบรมขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรม ให้กับสพป.ราชบุรี เขต 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และสพม.ราชบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร และการสร้างความดีในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมทางไกล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โดยมี นางชุติมา แผลงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ภาพประกอบ 1 
 
2021-08-18 14:56:23         18 สิงหาคม 2564 ประชุมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting
ภาพประกอบ 1 
 
2021-08-14 13:51:19         วันที่ 14 สิงหาคม 2564 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 จัดอบรมพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ณ ห้องประชุมทางไกล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 1 
 
2021-07-05 09:00:00          นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุหนึ่งจากการเพิ่มจำนวนประชากรมนุษย์ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีอยู่อย่างจำกัดแต่ความต้องการของมนุษย์มีอยู่อย่างไม่จำกัด ทำให้ถูกถูกบุกรุกทำลายเป็นคู่ขนานเพื่อสนองความต้องการความสะดวกสบาย นำไปสู่ปัญหาการเผาแผ้วถางลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาอุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง ปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ ปัญหาน้ำเน่าเสีย ปัญหาดินเสื่อมสภาพ และปัญหาขยะ ทั้งนี้มีต้นตอมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น ส่งผลเชิงลบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต สังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นในปีการศึกษา 2564 ตนจึงมีแนวคิดแสวงหาวิธีการ แสวงหาความร่วมมือร่วมคิดร่วมทำ โดยเริ่มจากกลุ่มสังคมเล็กๆที่เป็นสิ่งแวดล้อมอยู่รอบเรา คือ สถานศึกษาที่อยู่ในที่อยู่ในการกำกับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ โรงเรียนในพื้นที่อำเภออู่ทองอำเภอสองพี่น้องและอำเภอดอนเจดีย์ จำนวน 132 โรงเรียน จึงมอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และทีมคนต้นน้ำเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทำวิจัย เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยมาเผยแพร่การบริหารจัดการขยะที่ดี การจัดสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่เป็นมิตรกับธรรมชาติเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนในสังกัดนำไปพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนต่อไป
           ด้านนายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆไว้นานแล้ว แต่ต้องเลื่อนมาหลายครั้งเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด–19 และขณะนี้ยังไม่มีใครบอกได้ว่าการแพร่ระบาดจะยาวนานแค่ไหน ตนจึงจัดประชุมคณะวิจัยทีม“คนต้นน้ำ”จำนวน 12 คน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงกรอบการทำวิจัยโดยยึด“5R5S GREEN Model” ซึ่งสนองรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จุดเน้น สพฐ.ปี 2564 และจุดเน้นสำนักงานการประถมศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
           สำหรับการการวิจัยในครั้งนี้เป็นการสำรวจเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาในสังกัดมีวิธีปฏิบัติบริหารจัดการขยะประเภทต่างๆอย่างไร การสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะให้กับนักเรียน บุคลากร และการสร้างกลไกให้เกิดความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะมาจากผู้บริหารสถานศึกษาทางหนึ่งและครูผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง คาดว่าเมื่อผลการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นเสมือนแผนที่นำทางให้กลุ่มคนและองค์กรต่างๆเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัว นำไปสู่ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมให้สวยงาม ให้มีความร่มรื่น น่าอยู่ น่าทำงาน และน่าเรียน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและขยายไปสู่ชมชน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองในโรงเรียน พลเมืองในชุมชนและพลเมืองในชาติต่อไปในอนาคต
           วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 1 
 
2021-03-26 13:27:19         วันที่ 26 มีนาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมครูแกนนำเพื่อชี้แจงการใช้เครื่องมือประเมินผลพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
 
2021-03-24 13:56:18         22 มีนาคม 2564 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และ วัน 24 มีนาคม 2564 ออกเยี่ยมสนามสอบ NT
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
 
2021-03-17 13:35:18         17 มีนาคม 2564 ประชุมชี้แจงกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563 และ 19 มีนาคม 2564 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
ภาพประกอบ 3 
 
2021-03-13 14:28:32         วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมคณะ ประชุมชี้แจงแนวทางการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET และวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นายเกษม คำศรี นายประเสริญ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ดร.เฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ และคณะครู เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจ การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทั้ง ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออู่ทอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๖ สนาม โดยมีผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
ภาพประกอบ 3 
ภาพประกอบ 4 
ภาพประกอบ 5 
 
2021-01-29 13:00:19         วันที่ 29 มกราคม 2564 นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 , ดร.เฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 , นางสุมาลี สุธีกุล , นางสาวปราณีย์ เอกมอญ และนายภิรมย์ ขำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ ร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 กับโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านกรวด โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก และโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
ภาพประกอบ 1 
 
2021-01-27 23:10:06         

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ และดร.เฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และคณะบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับนายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการผู้ริหารการศึกษาทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรทางการศึกษาในการบูรณาการข้อมูลของโรงเรียนทั้งโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมืองและ โรงเรียน standalone ทั้งนี้ข้อมูลจะถูกเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

วันที่ 26 มกราคม 2564 เตรียมการต้อนรับนายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ดร.เฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และคณะ


ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
ภาพประกอบ 3 
 
2021-01-22 23:49:13         วันที่ 19 ,21-22 มกราคม 2564 นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ทั้ง 3 ท่าน และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมนิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference โรงเรียนในสังกัดเพื่อให้โรงเรียนนำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเตรียมการในการเปิดการเรียนการสอนหลังจากประกาศของ ศบค. สิ้นสุดลง พบว่าโรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการเป็นระบบ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่โรงเรียนปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
 
2020-12-15 00:00:00         วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และคณะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ภาพประกอบ 1 
 
2020-12-14 00:00:00         วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภออู่ทอง ได้ร่วมลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นโครงการที่ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการแบบให้เปล่าแก่โรงเรียนในพื้นที่บริการอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ การอ่านเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ การผลิตสื่อวิทยาศาสตร์อย่างง่ายเพื่อพัฒนการคิดวิเคราะห์ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ การผลิตสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียด้านการอ่านเขียน คิด วิเคราะห์ เทคนิคตัดต่อ VDO Clip ด้วย Smart Phone การถอดบทเรียน เชิดชูนวัตกรรม และประเมินผลโครงการ ซึ่งจะมีการจัดการอบรมในแต่ละกิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
 
2020-11-12 00:00:00         นายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ได้ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การทำกิจกรรมโครงงาน การนำนักเรียนปฏิบัติในแปลงเรียนรู้การทำนา การทำโครงงานทักษะอาชีพ การปลูกต้นทานตะวันในสวนอัปสร หรรษา Angel Garden โดยมีนายสมมาตร ทองพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนายสมบัติ คุ้มฉายา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับ
ภาพประกอบ 1 
 
2020-11-10 00:00:00               วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นโครงการที่ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับ จัดสรรงบประมาณจากโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปึงบประมาณ 2564 เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการแบบให้เปล่าแก่โรงเรียนใน พื้นที่บริการ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ การผลิต สื่อมัลติมีเดียเพื่อห้องเรียนศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประเภท Unplug และ Plug และการถอดบทเรียน เชิดชูเกียรติครูผู้สร้างนวัตกรรม และประเมินโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย รอง ผอ. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนในอำเภออู่ทอง จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้ รับ ความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง รายละเอียดในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมทวารวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 1 
 
2020-11-06 00:00:00         วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายเกษม คำศรี และนายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการ ผู้ว่ามาหานะเธอ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ภาพประกอบ 1 
 
2020-10-16 00:00:00         นายเกษม คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้สื่อส่งเสริมทักษะการคิด (วิทยาการคำนวณ) ในระดับประถมศึกษา และ ปฐมวัย โดยได้มอบนโยบายการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมครูและนักเรียน ให้สอดคล้องกับการนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
ภาพประกอบ 3 
ภาพประกอบ 4 
 
2020-09-25 00:00:00         วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางพรชรี พลเสน รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย” ให้กับครูผู้สอนปฐมวัยของทุกโรงเรียนในสังกัด โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางสมอง (EF) สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ เป็นการบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางสมอง (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวกรองทอง บุญประคอง (ครูก้า) ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตตเมตต์ ปฐมวัย และคณะครูมาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการครั้งนี้ ได้แก่ นางสุมาลี สุธีกุล และนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 1 
 
2020-09-24 00:00:00         วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางพรชรี พลเสน รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาชีพก้าวไกลในยุค 4.0” ให้กับครูผู้สอนการงานอาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาครูผู้สอนการงานอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้มีแนวทางส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนระหว่างเรียน สำหรับกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ เป็นการบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการขาย การเขียนคำโฆษณาสินค้า การขายออนไลน์ทั้งในรูปแบบการโพสต์ขายให้น่าสนใจ และการไลฟ์สด ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมาน. สาครเสถียรกุล. อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางนันทยา ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์) และคณะครูมาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวปราณีย์ เอกมอญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
ภาพประกอบ 3 
ภาพประกอบ 4 
 
2020-09-21 00:00:00         วันที่ 21 กันยายน 2563 นางพรชรี พลเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 160 คน
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
ภาพประกอบ 3 
 
2020-09-04 00:00:00         ดร. สุมาลี สุธีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เป็นวิทยากร ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ รายวิชาที่ 2.3 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
ภาพประกอบ 1 
 
2020-09-01 00:00:00         นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ปีการศึกษา 2563 @โรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์)
ภาพประกอบ 1 
 
2020-09-01 00:00:00         คณะศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ติดตามการดำเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(3Rs 8Cs) ณ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ และโรงเรียนวัดปทุมสราวาส
ภาพประกอบ 1 
 
2020-08-29 00:00:00         อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ coding & computing science วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ขอขอบพระคุณคณะทำงาน วิทยากร และผู้เข้าอบรมทุกท่านครับ
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
 
2020-08-15 00:00:00         อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ coding & computing science ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ขอขอบพระคุณคณะทำงาน วิทยากร และผู้เข้าอบรมทุกท่านครับ
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
ภาพประกอบ 3 
 
2020-08-14 00:00:00         การประชุมเชิงปฏิบัติการ​จัดทำเอกสารสรุปความรู้เตรียมสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6​ ระหว่างวันที่​ 14-15 และ​ 29​ สิงหาคม​ 63​ ขอขอบคุณทีมงานที่น่ารักทุกท่านค่ะ
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
 
2020-08-08 00:00:00         วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สพ.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนตามศตวรรษที่ 21” ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษของทุกโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองผอ.สพป.สพ.2 เป็นประธานเปิดการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนตามศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษตามแนวสหภาพยุโรป (CEFR) สำหรับกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ เป็นการบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามศตวรรษที่ 21 รวมทั้งฝึกการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” จากครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติสูงอย่างต่อเนื่อง โดย ดร.ขจิต ฝอยทอง ผู้จัดการโครงการโรงเรียนสองภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการครั้งนี้ ได้แก่ นางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 1 
 
2020-07-31 00:00:00         วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางพรชรี พลเสน รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม. จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ณ ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และผู้แทนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 32 โรงเรียน พร้อมคณะทำงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
 
2020-06-23 00:00:00         วันนี้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ได้ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรที่ ได้ให้ความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ทั้งนี้ผู้บริหารการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ขอส่งกำลังใจให้ทั้ง 15 โรงเรียน ผ่านการประเมินรอบนี้ไปด้วยกัน
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
 
2020-06-19 00:00:00         นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดย ศน.ชุติมา แผลงศรี ณ โรงเรียนบ้านนเรศ โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย และโรงเรียนวัดหนองหลอด กลุ่มโรงเรียนเจดีย์ยุทธหัตถี อ.ดอนเจดีย์..ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
ภาพประกอบ 1 
 
2020-06-19 00:00:00         นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดย ศน.ชุติมา แผลงศรี ณ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม โรงเรียนวัดบ้านกรวด และโรงเรียนวัดราษฎรบำรุง กลุ่มโรงเรียนเจดีย์ยุทธหัตถี อ.ดอนเจดีย์
ภาพประกอบ 1 
 
2020-06-19 00:00:00         คณะศึกษานิเทศก์ได้ออกนิเทศการทดลองการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (covid-19) ณ รร.วัดกกม่วง รร.บ้านทุ่งดินดำ รร.บ้านสระบัวทอง
ภาพประกอบ 1 
 
2020-06-12 13:00:00         12 มิถุนายน 2563 นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม กลุ่มท่าจีน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 1 
 
2020-06-12 09:00:00         12 มิ.ย. 2563​ นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙​ โรงเรียนวัดเขาพระ กลุ่มโรงเรียนพระยาจักร อำเภอ​อู่ทอง​ จังหวัด​สุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 1 
 
2020-06-12 00:00:00         12 มิ.ย.2563 คณะศึกษานิเทศก์ได้นิเทศการทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมและโรงเรียนวัดเขากำแพง
ภาพประกอบ 1 
 
2020-06-09 00:00:00         วันที่ 9 มิถุนายน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ศน.นพมาศ ธรรมประสิทธิ์ ได้ออกนิเทศ ติดตาม ให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนทางไกลช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดบ่อคู่และโรงเรียนวัดปทุมวนาราม กลุ่มสระยายโสม และได้ออกเยี่ยมบ้านติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกัน
ภาพประกอบ 1 
 
2020-06-08 00:00:00         วันที่ 8 มิถุนายน 2563 คณะศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ การทดลองการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดหนองหลุมและโรงเรียนวัดโคกสำโรง ขอบอบพระคุณทั้ง 2 โรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนรู้เป็นไปได้อย่างเต็มความสามารถ ทางกลุ่มนิเทศฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกโรงเรียนก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน
ภาพประกอบ 1 
 
2020-06-05 00:00:00         5 มิถุนายน 2563 นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ และสองพี่น้อง กลุ่มท่าจีน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 1 
 
2020-06-05 00:00:00         5 มิถุนายน 2563 นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) และโรงเรียนบ้านประทุนทอง. กลุ่มโรงเรียนหัวโพธิ์-ศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 1 
 
2020-06-05 00:00:00         วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศติดตามได้ออกนิเทศ ติดตามการทดลองการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในโรงเรียนวัดช่องลม และโรงเรียนวัดปทุม​สราวาส​ กลุ่ม​พระยา​จักร​ ขอเป็นกำลังให้ท่าน​ผู้บริหาร​ คุณ​ครู​และบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ทุกท่านในการปฏิบัติ​หน้าที่​อย่างเข้มแข็ง​นะคะ
ภาพประกอบ 1 
 
2020-06-05 00:00:00         วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศติดตามได้ออกนิเทศ ติดตามการทดลองการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนบ้านสระหลวง โรงเรียนบ้านทะเลบก
ภาพประกอบ 1 
 
2020-06-04 00:00:00         วันที่ 4 มิถุนายน 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ออกนิเทศ การจัดการเรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล และ โรงเรียนวัดเขาดีสลัก ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ภาพประกอบ 1 
 
2020-06-02 00:00:00         วันที่ 2 มิถุนายน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ศน.นพมาศ ธรรมประสิทธิ์ ได้ออกนิเทศ การจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ณ โรงเรียนวัดดอนสุโข และโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 กลุ่มโรงเรียนสระยายโสม อำเภออู่ทองโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบาย ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา จากนั้นร่วมเยี่ยมบ้านนักเรียน สัมภาษณ์ผู้เรียนและให้กำลังใจผู้เรียนและผู้ปกครองร่วมกัน ขอขอบคุณและขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทั้งสองโรงเรียนที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนและใบงานเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ที่บ้านอย่างเต็มความสามารถ
ภาพประกอบ 1 
 
2020-06-02 00:00:00         วันที่​ 2​ มิ.ย.2563​ กลุ่มนิเทศ​ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา​ ออกติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์​ COVID-19.โดย​ ศน.ชุติมา​ แผลงศรี​ ณ.โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์​ กลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถี​ อ.ดอนเจดีย์​ จ.สุพรรณบุรี​ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามตาราง​​DLTV.. และจัดการสอนเสริม​ โดยใช้โปรแกรม​ ZOOM.​. Facebook.. LIVE.​สด.. Google.form.. Line.. ร่วมด้วยก่อนและหลังการเรียนในตาราง​ DLTV... พบปะ.​ พูดคุย.กับผู้ปกครองและนักเรียน. สรุปบทเรียน.. ทำแบบทดสอบออนไลน์
ภาพประกอบ 1 
 
2020-05-29 00:00:00         29 พฤษภาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ศน.ณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์ และศน.นพมาศ ธรรมประสิทธิ์ ได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน (ติณภาคพิทยา) โดยได้ร่วมพูดคุยให้คำแนะนำและรับฟังปัญหา อุปสรรคแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการแก้ไขปัญหา จากนั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพบปะพูดคุยกับนักเรียนและผู้ปกครอง ขอบคุณทีมร.ร.ที่ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายอย่างมุ่งมั่นภายใต้ความระมัดระวังเพราะเป็นชุมชนที่เคยเป็นพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งสร้างจุดแข็งด้วยเครือข่ายชุมชนผู้ปกครอง การกระจายเสียงหมู่บ้านติดตามนักเรียน
ภาพประกอบ 1 
 
2020-05-29 00:00:00         นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙​ โรงเรียนวัดยางยี่แส และโรงเรียนวัดจันทราวาส กลุ่มโรงเรียนพระยาจักร อำเภอ​อู่ทอง​ จังหวัด​สุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 1 
 
2020-05-29 00:00:00         ๒๙ พ.ค.๒๕๖๓. นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙. โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒ วัดวังตะกู . และโรงเรียนบ้านสะพังกร่าง. กลุ่มโรงเรียนหัวโพธิ์-ศรีสำราญ. สองพี่น้อง
ภาพประกอบ 1 
 
2020-05-29 00:00:00         29 พ.ค.2563 นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนวัดท่าข้าม และบ้านโคก 7 ลูก กลุ่มท่าจีน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 1 
 
2020-05-26 00:00:00         วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ศน.นพมาศ ธรรมประสิทธิ์ นิเทศ ติดตามการเรียนรู้ทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)และโรงเรียนวัดสระพังลาน กลุ่มสระยายโสม อำเภออู่ทอง โดยได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลแนวทางของสถานศึกษา ข้อสะท้อนจากปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา และวิถีการปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและคณะครู จากนั้นออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง สังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดจนรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจ ทุกคนบอกไม่เครียดเหมือนสัปดาห์แรก ผ่านไปตามวิถีทางที่แต่ละฝ่ายร่วมกันทำให้ดีที่สุด ขอบคุณ ทีมร.ร. ผู้ปกครอง+นักเรียน ที่ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี เป็นกำลังใจให้ทุกท่านและร่วมทีมกันเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาต่อไป
ภาพประกอบ 1 
 
2020-05-25 00:00:00         วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ศน.ชุติมา แผลงศรี ศน.ศานันท์ฐินี ศิลาดี และศน.นพมาศ ธรรมประสิทธิ์ นิเทศ ติดตาม การเรียนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านหนองแหน และโรงเรียนบ้านห้วยหิน กลุ่มโภคาราม อำเภออู่ทอง โดยได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในบริบทของสถานศึกษา รับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่คุณครู ตลอดจนได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พบปะผู้ปกครอง สังเกตการเรียนรู้และสัมภาษณ์ผู้เรียน
ภาพประกอบ 1 
 
2020-05-23 00:00:00         นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย อ.ดอนเจดีย์
ภาพประกอบ 1 
 
2020-05-22 00:00:00         นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงเรียนอนุบาล​บ้านท่าพระยาจักร อำเภอ​อู่ทอง​ จังหวัด​สุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 1 
 
2020-05-22 00:00:00         นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงเรียนวัดหนองตาสาม​ อำเภอ​อู่ทอง​ จังหวัด​สุพรรณบุรี​ ขอเป็น​กำ​ลัง​ใจ​ให้​ให้ท่านผู้บริหาร​และคณะครูทุกท่านในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง​
ภาพประกอบ 1 
 
2020-05-22 00:00:00         22/5/2563 นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี @ โรงเรียนวัดบางสาม และโรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา) — ที่ โรงเรียนวัดรางบัวทอง บ้านกุ่ม สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 1 
 
2020-05-22 00:00:00         ๒๒ พ.ค.๒๕๖๓. นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙. โรงเรียนวัดไผ่ขาด. และโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์. กลุ่มโรงเรียนหัวโพธิ์-ศรีสำราญ. สองพี่น้อง
ภาพประกอบ 1 
 
2020-05-21 00:00:00         การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มรอยพระพุทธบาทณ โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี อำเภออู่ทอง
ภาพประกอบ 1 
 
2020-05-21 00:00:00         กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ภาพประกอบ 1 
 
2020-05-19 00:00:00         วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ศน.นพมาศ ธรรมประสิทธิ์ นิเทศ ติดตามการเรียนรู้ทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดนันทวันและโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร กลุ่มสระยายโสม อำเภออู่ทอง โดยได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลแนวทางของสถานศึกษา สัมภาษณ์แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นกับผู้บริหารตลอดจนรักษาการ และคณะครู จากนั้นออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง สังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดจนรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจ ขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทีมร.ร. ทีมผู้ปกครอง+นักเรียนและศน. เราหลอมเป็นทีมเดียวกัน
ภาพประกอบ 1 
 
2020-05-14 00:00:00         วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเกษม คำศรี รอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. และคณะศึกษานิเทศก์. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ทางวิดีโอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา. ณ ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 1 
 
2020-05-12 00:00:00         วันที่ 12 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อม รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ออกปฏิบัติการนิเทศและตรวจเยี่ยมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนะนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบทางไกลให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ในช่วงทดลองการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63 โดยลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
 
2020-03-23 00:00:00          คณะกรรมการตรวจประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ประเมินเอกสารและผลงานของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 61 โรงเรียน เพื่อเสนอขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จากมูลนิธิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมศรีอู่ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 1 
 
2020-03-17 00:00:00         นางสาวปราณีย์ เอกมอญ และนายนิกร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ประชุมให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูของโรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 ณ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 1 
 
2020-03-16 00:00:00         คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับคณาจารย์ที่ปรึกษาจากโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ในการแนะนำ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ของโรงเรียนบ้านนเรศ และโรงเรียนบ้านหนองสานแตร เพื่อเข้าสู่กระบวนการยกระดับและขับเคลื่อนตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อประกอบการเสนอ ขอรับสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตามบริบทของโรงเรียนประชารัฐอย่างยั่งยืนต่อไป
ภาพประกอบ 1 
 
2020-03-05 00:00:00         วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะที่ 1 2 3 ออกตรวจเยี่ยมห้องสอบมาตรฐาน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 - 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2562 ในอำเภอดอนเจดีย์ อู่ทอง และสองพี่น้อง เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสนามสอบ โดยมีประธานสนามสอบและกรรมการประจำสนามสอบให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
ภาพประกอบ 3 
ภาพประกอบ 4 
 
2020-03-04 00:00:00          วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะที่ 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในอำเภออู่ทอง เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสนามสอบ โดยมีประธานสนามสอบและกรรมการประจำสนามสอบให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
ภาพประกอบ 1 
 
2020-03-04 00:00:00         วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการ คณะที่ 2 นำโดย นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในอำเภอสองพี่น้อง เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นภายในสนามสอบ โดยมีประธานสนามสอบและกรรมการประจำสนามสอบให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
ภาพประกอบ 1 
 
2020-03-04 00:00:00         วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการ คณะที่ 3 นำโดย นางพรชรี พลเสน รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในอำเภอดอนเจดีย์ เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นภายในสนามสอบ โดยมีประธานสนามสอบและกรรมการประจำสนามสอบให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
 
2020-03-02 00:00:00         วันที่ 2-3 มีนาคม 2563 นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม ทวารวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
 
2020-02-12 00:00:00         วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และ นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกปฏิบัติการตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ReadingTest: RT) ของโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด ที่จัดเป็นสนามสอบ จำนวน 125 สนามสอบ โดยจัดเป็นห้องสอบ จำนวน 193 ห้องสอบ และมีจำนวนนักเรียนเข้าสอบรวมทั้งสิ้น 2,545 คน การปฏิบัติการตรวจเยี่ยมสนามสอบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีประธานและกรรมการประจำสนามสอบร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
ภาพประกอบ 1 
 
2020-02-11 00:00:00         วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายเกษม คำศร. รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ได้เป็นประธานการประชุมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบให้กับท่านผู้บริหารสถานศึกษา/รักษาการที่เป็นประธานสนามสอบ จำนวนทั้งสิ้น 125 คน ณ. ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 1 
 
2020-02-05 00:00:00         วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ ในสนามสอบของอำเภออู่ทอง และอำเภอดอนเจดีย. จำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยในการประชุมชี้แจงครั้งนี้ นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ได้เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
 
2020-02-01 00:00:00         วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านรองเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการ คณะที่ 3 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในอำเภอสองพี่น้อง จำนวน 6 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบ ร.ร.วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ร.ร.วัดทองประดิษฐ์ ร.ร.วัดไผ่โรงวัว ร.ร.วัดเทพพิทักษ์ ร.ร.บ้านดอนตำลึง และสนามสอบ ร.ร.วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นภายในสนามสอบ โดยมีประธานสนามสอบ และกรรมการประจำสนามสอบให้การต้อนรับ
ภาพประกอบ 1 
ภาพประกอบ 2 
ภาพประกอบ 3 
ภาพประกอบ 4 
 
2020-02-01 00:00:00         วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านรองเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการ คณะที่ 2 นำโดยท่านรองฯ ประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ อกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในอำเภอดอนเจดีย์จำนวน 3 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบ ร.ร.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ร.ร.บ้านสระกระโจม และ ร.ร.บ้านนเรศ เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นภายในสนามสอบ โดยมีประธานสนามสอบ และกรรมการประจำสนามสอบให้การต้อนรับ
ภาพประกอบ 1 
 
2020-02-01 00:00:00         วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านรองเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะที่ 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในอำเภออู่ทอง จำนวน 6 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบ ร.ร.อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ร.ร.บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) ร.ร.วัดสระยายโสม ร.ร.วัดคีรีรัตนาราม ร.ร.วัดสระกร่างเจริญธรรม และ ร.ร.พลับพลาไชย เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นภายในสนามสอบ โดยมีประธานสนามสอบ และกรรมการประจำสนามสอบให้การต้อนรับ
ภาพประกอบ 1