5Q Model ( 5 คุณภาพ )

วางแผน กำหนดแนวทาง

ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนา

กำกับ ติดตาม

สรุป ปรับปรุง พัฒนาต่อยอด

5Q Model( 5 คุณภาพ )

 • คุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่ฯ คุณภาพสถานศึกษา คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณภาพนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กลุ่มงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. ที่ ศธ 04010/ว 1228  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)
 2. ที่ ศธ 04010/ว 1922 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง : ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551             
 3. ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551           
 4. การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา               
 5. แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)    
 • คู่มือการใช้หลักสูตร  (ขอขอบคุณ : ข้อมูลจาก สสวท.)
 • ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
 • ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
 • ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

           คลังหลักสูตรศึกษาด้วยตนเองออนไลน์ ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

สารนิเทศสัมพันธ์

อ่านต่อ
 

  แนะนำ

เรื่องเด่น เรื่องร้อน เรื่องน่าสนใจ เรื่องที่ควรรู้ ฯลฯ

นิเทศสาร

 • ฉบับที่ 1 : มกราคม 2559
 • ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม 2559
 • ฉบับที่ 3 : พฤศจิกายน 2559
อ่านต่อ

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

           คลังหลักสูตรศึกษาด้วยตนเองออนไลน์ ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ปฏิทินกลุ่มนิเทศ