5 สร้าง 4 เสริม 6 จุดเน้น

เครือข่าย 5 พาทำ

5 สร้าง

1. สร้างคุณภาพผู้เรียน

2. สร้างบุคลากรมืออาชีพ

3. สร้างคนดีสู่สังคม

4. สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

5. สร้างสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์น่าอยู่

4 เสริม

1. เสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายใน

2. เสริมกระบวนการนิเทศการศึกษา

3. เสริมประสิทธิภาพการบริหารด้วยเทคโนโลยี

4. เสริมคุณภาพสถานศึกษา

6 จุดเน้น

1. มุ่งอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

2. เน้นคุณธรรม

3. นำเรียนรู้เชิงรุก

4. ประยุกต์ Soft Power วิถีไทย

5. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

6. พร้อมเครือข่ายความร่วมมือ

5 สร้าง 4 เสริม --> 6 จุดเน้น --> เครือข่าย 5 พาทำ

 • 5 สร้าง
  1. สร้างคุณภาพผู้เรียน
  2. สร้างบุคลากรมืออาชีพ
  3. สร้างคนดีสู่สังคม
  4. สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา
  5. สร้างสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์น่าอยู่
  4 เสริม
  1. เสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายใน
  2. เสริมกระบวนการนิเทศการศึกษา
  3. เสริมประสิทธิภาพการบริหารด้วยเทคโนโลยี
  4. เสริมคุณภาพสถานศึกษา
  6 จุดเน้น
  1. มุ่งอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
  2. เน้นคุณธรรม
  3. นำเรียนรู้เชิงรุก
  4. ประยุกต์ Soft Power วิถีไทย
  5. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  6. พร้อมเครือข่ายความร่วมมือ

เครือข่าย 5 พาทำ
1. พาทบทวนปัญหากับภารกิจ
2. พาพิชิต คิดสร้างเครือข่าย
3. พาท้าทายเป้าหมายด้วยนวัตกรรม
4. พานำเร่งรัดพร้อมเล่าขาน
5. พาขับขาน ร่วมชื่นชมและยินดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่
อาชีพ

 

กลุ่มงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. ที่ ศธ 04010/ว 1228  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)
 2. ที่ ศธ 04010/ว 1922 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง : ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551             
 3. ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551           
 4. การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา               
 5. แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)    
 • คู่มือการใช้หลักสูตร  (ขอขอบคุณ : ข้อมูลจาก สสวท.)
 • ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
 • ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
 • ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

           คลังหลักสูตรศึกษาด้วยตนเองออนไลน์ ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

สารนิเทศสัมพันธ์

อ่านต่อ
 

  แนะนำ

เรื่องเด่น เรื่องร้อน เรื่องน่าสนใจ เรื่องที่ควรรู้ ฯลฯ

นิเทศสาร

 • ฉบับที่ 1 : มกราคม 2559
 • ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม 2559
 • ฉบับที่ 3 : พฤศจิกายน 2559
อ่านต่อ

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

           คลังหลักสูตรศึกษาด้วยตนเองออนไลน์ ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

© SPB2 - สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

Visitor Statistics
» 1 Online » 1 Today » 25 Yesterday » 73 Week » 2085 Month » 4213 Year » 77279 Total
Record: 17359 (12.12.2022)